| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Οι πληρωμές μερισμάτων γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερ/τος και Ηλεκτρονικών Πληρωμών, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
Τα μερίσματα καταβάλλονται μηνιαίως, τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχει δηλώσει ο κάθε μερισματούχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 από 1-9-2011 θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται μόνο για τα μερίσματα που υπερβαίνουν τα 300,00 € το μήνα. Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και για ποσοστά που κλιμακώνονται από 3% μέχρι 10%, ανάλογα με το ύψος του μερίσματος.  
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 από 1-11-2011 και εφεξής όλα τα καταβαλλόμενα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. μειώνονται κατά ποσοστό 20%, πλέον 50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση της μείωσης του 20% υπερβαίνει τα 500 €.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Υποπερίπτωση Β3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, προβλέπεται και πρόσθετη μείωση του μηνιαίου μερίσματος. Όταν το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων του μερισματούχου είναι άνω των 1.000,00€ τότε προβλέπεται α) μείωση 5% από  1.000,01€ έως 1.500,00€, β) μείωση 10% από 1.500,01€ έως 2.000,00€ και γ) μείωση 15% από 2.000,00 και άνω.
Έτσι, το μέρισμα καταβάλλεται στο μερισματούχο μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, της μείωσης του 20%, της μείωσης του Ν.4093/2012, καθώς και του αναλογούντος φόρου.
Για να γίνει κατάθεση του μερίσματος, ο μερισματούχος πρέπει να μας δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ στον οποίο θα είναι πρώτος δικαιούχος. Κατά τη δήλωση του λογαριασμού, θα πρέπει να επισυνάπτει φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ή βεβαίωση της τράπεζας που εξέδωσε το λογαριασμό στην οποία να βεβαιώνει τον αριθμό του.

Ενημέρωση μερισματούχων
Το Μ.Τ.Π.Υ. παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή ενημερωτικά σημειώματα για τα ποσά κατάθεσης στους μερισματούχους του ανά τρίμηνο.

Μερισματούχοι Εξωτερικού
Οι πληρωμές μερισμάτων στους μερισματούχους – κατοίκους του εξωτερικού, γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερ/τος και Ηλεκτρονικών Πληρωμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας που μας έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Οι μερισματούχοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να μας στέλνουν κάθε έξι μήνες (αρχές Δεκέμβρη και αρχές Ιούνη) βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής για το αμετάβλητο της προσωπικής τους κατάστασης. 

Αλλαγή Διεύθυνσης
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης θα υποβάλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ιδιοχείρως, με FAX, ταχυδρομικά, μέσω Κ.Ε.Π. ή στο e-mail: service@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ., ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

Αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού
Σε περίπτωση αλλαγής τραπεζικού λογαριασμού, ο μερισματούχος οφείλει να ενημερώνει το Ταμείο με Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωσή του (ομοίως όπως και στην περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης) επισυνάπτοντας συγχρόνως φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου. Στην περίπτωση αυτή εάν η ενημέρωση του Ταμείου γίνει ταχυδρομικά θα πρέπει η σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση να είναι επικυρωμένη από Κ.Ε.Π. ως προς το γνήσιο της υπογραφής.
Για την αποφυγή άσκοπης ταλαιπωρίας, παρακαλείστε να μην «κλείνετε» τον προηγούμενο τραπεζικό σας λογαριασμό, εάν δε διαπιστώσετε πρώτα την πίστωση του νέου σας λογαριασμού με το ποσό του μερίσματος.

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Μερισματούχοι:

Πληρωμές
Μερισμάτων

Προεξόφληση
Μερίσματος
(Έχει ανασταλεί)

Προεξόφληση
Σύνταξης
(Έχει ανασταλεί)

Μεταβίβαση
Μερίσματος

Αναθεώρηση
Μερίσματος

Ενημερωτικά Σημειώματα

Αποφάσεις Αναπροσαρμογής

Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων