| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ


Συνεχίστηκε  και το 2014, με απόφαση του ΔΣ, η αναστολή των χρηματικών διευκολύνσεων, επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την καταβολή των μερισμάτων και  η προσπάθεια των αρμοδίων τμημάτων έχει επικεντρωθεί στη ρευστοποίηση των απαιτήσεων του Ταμείου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά, κατεβάστε την απόφαση του Δ.Σ. εδώ

Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και κατά τα έτη 2012 και 2013

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Μερισματούχοι:

Πληρωμές
Μερισμάτων

Προεξόφληση
Μερίσματος
(Έχει ανασταλεί)

Προεξόφληση
Σύνταξης
(Έχει ανασταλεί)

Μεταβίβαση
Μερίσματος

Αναθεώρηση
Μερίσματος

Ενημερωτικά Σημειώματα

Αποφάσεις Αναπροσαρμογής

Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων