| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. γι΄ απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (αρθρ. 54 του Π.Δ. 422/1981)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τηλ. επικοινωνίας Τμήματος Κανονισμού Μερισμάτων: 2131500000

ΦΑΞ: 2103251510

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Μερισματούχοι:

Πληρωμές
Μερισμάτων

Προεξόφληση
Μερίσματος
(Έχει ανασταλεί)

Προεξόφληση
Σύνταξης
(Έχει ανασταλεί)

Μεταβίβαση
Μερίσματος

Αναθεώρηση
Μερίσματος

Ενημερωτικά Σημειώματα

Αποφάσεις Αναπροσαρμογής

Αποφάσεις Κανονισμού Μερισμάτων