| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΟΧΩΝ

Πίνακας Τακτικών Εισφορών (Αρχείο μορφής pdf)

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Κρατήσεις:

Υποχρεώσεις
Μετόχων

Κρατήσεις
Μη Μετόχων

Κρατήσεις
επί Δαπανών

Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ ΜΤΠΥ

Συναλλαγή 4300 ΕΤΕ

Φορείς εκτός ΕΑΠ