| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΟΔΗΓΟΣ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΥΠΕΡ ΤΟΥ Μ.Τ.Π.Υ

 • Νέος Επικαιροποιημένος Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Έκδοση Φεβρουαρίου 2018 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Ανακοίνωση για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. του Ν. 4488/2017 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Νέο ποσοστό κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., σύμφωνα με το Ν. 4488/2017 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. σε επαναδιοριζόμενους συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους (έγγραφο μορφής pdf)

 • Επισημάνσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014 και των περιπτώσεων διενέργειας κράτησης 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την 31/12/2014 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Επικαιροποίηση Εγκυκλίου "Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. μετά την ισχύ του Ν. 4354/2015" (έγγραφο μορφής pdf)

 • Κατάργηση Διατάξεων από 1/1/2015 σύμφωνα με τον Ν. 4254/2014 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Εφαρμογή του Ν.4254/2014 για τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί δαπανών των Νοσοκομείων (έγγραφο μορφής pdf)

 • Νέος Επικαιροποιημένος Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. Έκδοση Φεβρουαρίου 2014 (έγγραφο μορφής pdf)
 • Εγκύκλιος για τις νέες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012 (έγγραφο μορφής pdf).

 • Διορθώσεις - Επισημάνσεις στις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις (έγγραφο μορφής pdf).

 • Υποχρέωση καταβολής δικαιώματος εγγραφής στο Μ.Τ.Π.Υ. (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στις δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας και εντός επικράτειας (έγγραφο μορφής pdf)

 • Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί του αντιτίμου των λογαριασμών της Δ.Ε.Η. Α.Ε. (έγγραφο μορφής pdf)

 • Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί του αντιτίμου των λογαριασμών της Κινητής Τηλεφωνίας (έγγραφο μορφής pdf)

 • Εγκύκλιος προς Φορείς των οποίων οι υπάλληλοι πληρώνονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στους μετακλητούς υπαλλήλους (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών κοινοχρήστων (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κράτηση 3% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί του αντιτίμου των ταχυδρομικών υπηρεσιών Ε.Λ.Τ.Α. Α.Ε. (έγγραφο μορφής pdf).

 • Επικαιροποίηση εγκυκλίου σχετικά με τις κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στα έξοδα παράστασης των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων πλήρους απασχόλησης (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κράτηση 4% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στο επίδομα ευθύνης του αρ. 18 του Ν. 4024/2011 (έγγραφο μορφής pdf).

 • Κράτηση 2% υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. στα έξοδα παράστασης των μελών ΔΕΠ Πανεπιστημίων πλήρους απασχόλησης (έγγραφο μορφής pdf).

 • Διευκρινήσεις σχετικά με την υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση 1% των μη μετόχων του Ταμείου (έγγραφο μορφής pdf).

 • Επικαιροποίηση εγκυκλίου - παραδείγματα εφαρμογής σχετικά με τις νέες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., μετά την ισχύ των Ν. 4024/2011 και 4052/2012 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Επικαιροποιημένες Επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις που πρέπει να διενεργούνται από τις Υπηρεσίες που υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (έγγραφο μορφής pdf)

 • Ενημερωθείτε για τις νέες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Περιφερειών (έγγραφο μορφής pdf)

 • Οδηγίες για την κράτηση (3%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (άρθρ.22 ΠΔ 422/81) στα ΧΕΠ της ΗΔΙΚΑ Α.Ε. (έγγραφο μορφής pdf)

 • Ενημερωθείτε σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή στο Μ.Τ.Π.Υ. των προσληφθέντων από 1/1/2011 (έγγραφο μορφής pdf)

 • Ενημερωθείτε για τις νέες κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., επί των αποδοχών των Αιρετών Οργάνων των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού, που έχουν την ιδιότητα του Δημοσίου Υπαλλήλου (έγγραφο μορφής pdf)

 • Οδηγίες για την κράτηση (3%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. (αρθ.22 του Π.Δ. 422/81) στις δαπάνες οδοιπορικών εξόδων μετακίνησης εκτός έδρας (έγγραφο μορφής pdf)

 • Πληροφορίες-επισημάνσεις σχετικά με τις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεις επί των αποδοχών των μετόχων και μη μετόχων του Ταμείου και επί των δαπανών των υπηρεσιών που υπάγονται στην εποπτεία του Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (έγγραφο μορφής pdf)

 • Οδηγίες για την κράτηση (3%) υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. επί των δαπανών των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (έγγραφο μορφής pdf)

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Κρατήσεις:

Υποχρεώσεις
Μετόχων

Κρατήσεις
Μη Μετόχων

Κρατήσεις
επί Δαπανών

Οδηγός Κρατήσεων Υπέρ ΜΤΠΥ

Συναλλαγή 4300 ΕΤΕ

Φορείς εκτός ΕΑΠ