| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12" για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2019 έως 31/12/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης πενήντα πέντε χιλιάδων ευρώ (55.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

  26/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

  Δείτε την Διακήρυξη εδώ

   

 • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και επιφανειών του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα" για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2019 έως 31/12/2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης σαράντα πέντε χιλιάδων ευρώ (45.000,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
 • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

  26/11/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ.

  Δείτε την Διακήρυξη εδώ

   

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Τα νέα μας: