| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

 

  • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, για την επιλογή αναδόχου για την "ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΨΕΩΝ ΤΟΥ ΙΣΟΓΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΝΙΚΗΣ 5, ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΛ.ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ, ΚΑΤΟΨΗΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 120,00 Μ2", συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000,00 €), πλέον ΦΠΑ 24%.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

    30/10/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.00 μ.μ.

    Δείτε την Διακήρυξη εδώ

 

 

 

 

 

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Τα νέα μας: