| ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ |
| ΜΕΤΟΧΟΙ |
| ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ |
| ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ |
| ΕΛΕΓΧΟΙ |
| ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ |
| ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ |

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

  • ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ,με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή αναδόχου για την «Ασφάλιση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.» για το χρονικό διάστημα από 1/7/2018 έως 30/6/2019 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) έτος, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης εκατόν πενήντα χιλιάδων ευρώ (150.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου του φόρου.
  • Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17/4/2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 2.30 μ.μ.

    Δείτε την Διακήρυξη εδώ

    Δείτε την Περίληψη της Διακήρυξης εδώ

     

 

 

 

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Τα νέα μας: