ΤΜΗΜΑ ΕΛΕΓΚΤΩΝ - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Σύμφωνα με:

 1. Το ΠΔ 422/1981 «Περί Κωδικοποιήσεως των περί Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων διατάξεων», άρθρα 21-31,
 2. Τον Οδηγό Κρατήσεων υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ.,
 3. Το ΠΔ 94/2011 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», άρθρο 6, παρ. 3ζ΄,

Το Τμήμα Ελεγκτών του Μ.Τ.Π.Υ. διενεργεί επιτόπιους συμβουλευτικούς ελέγχους σε διάφορους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να διαπιστωθεί η ορθή εφαρμογή των διατάξεων του Ταμείου (ΠΔ 422/81), με την ορθή κράτηση και απόδοση των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων.

Στόχοι

Η επίτευξη του προορισμού του Ταμείου βασίζεται στην διασφάλιση και τον έλεγχο των εισροών και των εκροών του.
Οι πόροι του Ταμείου προέρχονται, μεταξύ των άλλων, από τις καταθέσεις των μετόχων, από τους πόρους επί δαπανών των διαφόρων Υπουργείων και των Ν.Π.Δ.Δ.. Επισημαίνεται ότι ο Ν. 3863/2010 προβλέπει ότι ο υπολογισμός του μερίσματος θα είναι ανάλογος των καταθέσεων εκάστου μετόχου. Συνεπώς η μη παρακράτηση και απόδοση των καταθέσεων θα έχει ως αντίκτυπο στον υπολογισμό του μερίσματος, ενώ η διασφάλιση των εσόδων του Μ.Τ.Π.Υ., δίνει τα εχέγγυα για την πραγμάτωση του σκοπού του και την εξασφάλιση παροχής μερίσματος στους μετόχους-μερισματούχους, καθώς και στην ενίσχυση Κρατικού Προϋπολογισμού (χαρτόσημο και ΟΓΑ).

Δράση

 • Η διενέργεια επιτόπιων συμβουλευτικών ελέγχων στην έδρα της υπηρεσίας για την παρακολούθηση ορθής παρακράτησης και απόδοσης των καταθέσεων των μετόχων και πόρων του Ταμείου.
 • Σύνταξη Εκθέσεων με τα αποτελέσματα από τα ευρήματα των διενεργηθέντων ελέγχων καθώς και τις διαπιστώσεις - συμπεράσματα για την ορθή παρακράτηση και απόδοση ή όχι των νομίμων υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων.
 • Σύνταξη ενημερωτικών εγκυκλίων για την επίλυση προβλημάτων σχετικά με την παρακράτηση και απόδοση των καταθέσεων των μετόχων και πόρων.
 • Παρακολούθηση και έλεγχος των εσόδων και πόρων του Ταμείου, σε συνεργασία με τα Τμήματα Παρακολούθησης Καταθέσεων Μετόχων και Παρακολούθησης Πόρων για καθυστερήσεις και προβλήματα που παρουσιάζονται στην απόδοση των καταθέσεων και κρατήσεων.
 • Ενημέρωση όλων των αρμόδιων ελεγκτικών Υπηρεσιών του Δημοσίου (ΥΔΕ, ΣΔΟΕ, ΣΟΛ ΑΕ, ΓΛΚ, Ελεγκτικό Συνέδριο, Υπουργός), με τις διαπιστώσεις και παραλείψεις, όπως προκύπτουν από τους ελέγχους.

Ελεγχόμενες υπηρεσίες

  • Δημόσιες Υπηρεσίες (κεντρικές και περιφερειακές)
  • Ν.Π.Δ.Δ.
  • Ανεξάρτητες Διοικητικές Αρχές (Α.Δ.Α.)
  • Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού
  • Κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου

  Διαδικασία ελέγχου

  Η ελεγκτική διαδικασία ενεργοποιείται με το ΠΔ 94/2011 «Οργανισμός Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», αρ. 6 παρ. 3ζ΄.
  Ο έλεγχος διενεργείται στην έδρα της υπηρεσίας σε προκαθορισμένη ημερομηνία και κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τους αρμόδιους προϊσταμένους, προκειμένου να τεθούν στη διάθεση των Ελεγκτών τα απαιτούμενα παραστατικά-δικαιολογητικά μισθοδοσίας και δαπανών.
  Με την ολοκλήρωση του ελέγχου συντάσσεται Έκθεση, η οποία κοινοποιείται στην ελεγχόμενη Υπηρεσία και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, με τις διαπιστώσεις και τις απαιτήσεις του Ταμείου από τα ευρήματα του ελέγχου, προκειμένου οι αρμόδιοι προϊστάμενοι του ελεγχόμενου φορέα να θέσουν τυχόν παρατηρήσεις ή ενστάσεις εντός μηνός από την κοινοποίησή της.

  Μετά την πάροδο προθεσμίας ενός μηνός από την κοινοποίηση της Έκθεσης, το Τμήμα συντάσσει υπηρεσιακό σημείωμα, το οποίο υποβάλλεται στο Δ.Σ. προκειμένου να επικαιροποιηθεί και να διενεργηθούν οι σχετικοί καταλογισμοί.  

Διεύθυνση: Λυκούργου 12, Τ.Κ. 105 51, Αθήνα
Τηλεφωνικό Κέντρο: 2131500000

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: mtpy@mtpy.gr

Η σελίδα εξυπηρετείται από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ

Έλεγχοι:

Γενικά

Δραστηριότητα

Εγκύκλιοι

Επικοινωνία