ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα;

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος σε μέρισμα είναι:
α) η εικοσαετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος παραιτηθεί από την υπηρεσία ή απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο (πλην της περιπτώσεως απολύσεως λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας).
β) η δεκαπενταετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος απολυθεί από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας ή κατάργησης θέσης.
γ) η δεκαπενταετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας.


Ποιός είναι ο τύπος υπολογισμού του μερίσματος;

Με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισάγεται από 1/1/2016 νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος του ΜΤΠΥ και συγκεκριμένα:
Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η πάγια κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ανερχόμενη σήμερα σε ποσοστό 4% κράτηση (ή σε όποιο ποσοστό αυτή διαμορφωθεί στο μέλλον), αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α =α΄ υπομέρισμα, Μ.β = β΄ υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η πάγια κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ανερχόμενη σήμερα σε ποσοστό 4% (ή σε όποιο ποσοστό αυτή διαμορφωθεί στο μέλλον), αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού ως βασικός μισθός (ΒΜ) και ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) λαμβάνονται υπόψη, αντιστοίχως, ο βασικός μισθός με το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι επιπλέον του βασικού μισθού λοιπές αποδοχές, βάσει των οποίων κανονίζεται η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου μετά την ισχύ του ν. 4387/2016 και με την προϋπόθεση ότι διενεργήθηκε και αποδόθηκε η πάγια κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ανερχόμενη σήμερα σε ποσοστό 4% (ή σε όποιο ποσοστό αυτή διαμορφωθεί στο μέλλον).
Για το έτος 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης καθορίζεται σε 0,215%.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του μερίσματος θανόντος μερισματούχου;

Το προς απονομή δικαίωμα των αποβιούντων μετόχων/μερισματούχων μεταβιβάζεται στο/η χήρο/α σύζυγο και, ελλείψει χήρου/ας, στα ανήλικα ορφανά τέκνα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων/μερισματούχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους & όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση μέχρι τις 31/12 κάθε έτους πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.
Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, τα ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.
Ο γάμος πρέπει να έχει τελεσθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν το θάνατο του μετόχου/μερισματούχου, εκτός αν ο μέτοχος απεβίωσε στην Υπηρεσία ή από το γάμο γεννήθηκαν τέκνα, οπότε κα αναγνωρίζεται οποτεδήποτε κα αν έχει τελεσθεί.

Πως υπολογίζονται τα ποσά του μεταβιβασθέντος μερίσματος στην ορφανική οικογένεια;

Ο/η χήρος/α ως μοναδικό μέλος της ορφανικής οικογένειας δικαιούται:
– εάν δεν έχει τέκνα, τα 4/8 (το μισό) του μερίσματος που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
– με ένα τέκνο (ανήλικο άγαμο ή ενήλικο άγαμο σπουδάζον μέχρι 24 ετών ή ενήλικο άγαμο ανίκανο σε ποσοστό 67%) δικαιούται τα 5/8 που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
– με περισσότερα του ενός τέκνα (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα μέχρι 24 ετών ή ενήλικα άγαμα ανίκανα σε ποσοστό 67%) δικαιούται τα 6/8 που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
Ελλείψει χήρου/χήρας (δηλαδή σε περίπτωση προαποβίωσής του/της ή στη συνέχεια διαγραφής του/της χήρου/ας, λόγω θανάτου, γάμου ή ηλικίας), την ορφανική οικογένεια συνιστούν πλέον τα τέκνα του αποβιώσαντος μετόχου/μερισματούχου (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα μέχρι 24 ετών ή ενήλικα άγαμα ανίκανα σε ποσοστό 67%), στα οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα σε αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος. Δηλ.
α) Ένα ορφανό τέκνο δικαιούται τα 4/8 (το μισό) του μερίσματος που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
β) Περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα δικαιούνται τα 6/8 ( ή 3/4) που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας σε ίσα μερίδια.

Τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου μετόχου υπό συνταξιοδότηση;

Με δεδομένο ότι έχει υποβληθεί από την Υπηρεσία το ΔΑΥΚ του υπαλλήλου, κανονίζεται το μέρισμά του. Τυχόν οφειλόμενο ποσό αναδρομικών μερισμάτων (ποσό από ημερ/νία δικαιούμενης έναρξης καταβολής μερίσματος έως ημερομηνίας θανάτου) καταβάλλεται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος μετόχου μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών κληρονομικού δικαιώματος.
Οι δικαιούμενοι της μεταβίβασης του μερίσματος (χήρος/α ή τέκνα) υποβάλλουν δικαιολογητικά και μεταβιβάζεται σε αυτούς το μέρισμα από την επομένη της παρόδου ενός μήνα από το θάνατό του.

Είναι αναγκαία η προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από το ΓΛΚ για τον κανονισμό του μερίσματος;

Για την επεξεργασία των αιτήσεων κανονισμού μερίσματος ή μεταβίβασης μερίσματος, οι οποίες κατατίθενται μετά την έναρξη του ν. 4387/2016, απαιτείται η προηγούμενη λήψη από το Μ.Τ.Π.Υ. της πράξης κανονισμού της κύριας σύνταξης. Εφόσον και για όσο χρονικό διάστημα φορέας κύριας σύνταξης του μετόχου είναι το ΓΛΚ, η πράξη λαμβάνεται ηλεκτρονικώς. Για άλλο φορέα κύριας σύνταξης του μετόχου και για όσο χρονικό διάστημα ο φορέας αυτός θα υφίσταται, είναι απαραίτητη από τον μέτοχο η προσκόμιση της πράξης κανονισμού της κύριας σύνταξης. Για τον τρόπο λήψης της πράξης κύριας σύνταξης μετά την έναρξη λειτουργίας του Ε.Φ.Κ.Α. θα ακολουθήσει νεώτερη ενημέρωση.

Ποιός είναι ο χρόνος αναμονής για τον κανονισμό του μερίσματος;

Ο νόμος δεν προβλέπει ενδεικτική προθεσμία για τον κανονισμό του μερίσματος. Στην πράξη, ο χρόνος αναμονής στην πλειονότητα των υποθέσεων κυμαίνεται μεταξύ ενός και δύο ετών από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης.

Υπάρχει προθεσμία για τον κανονισμό του μερίσματος μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας ή την μεταβίβαση του μερίσματος μετά τον θάνατο μερισματούχου;

Όχι. Ως προς τα αναδρομικές, όμως, οφειλές από κανονισμό μερίσματος ή μεταβίβαση μερίσματος, ισχύει η διάταξη του άρθρου 71 του Κώδικα του Μ.Τ.Π.Υ. (Π.Δ. 422/1981), σύμφωνα με την οποία κάθε απαίτηση μετόχου ή της οικογενείας αυτού παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά από δύο έτη, από τότε που καθίσταται απαιτητή (Διετής Παραγραφή).