ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ

Το μέρισμα κανονίζεται εφόσον στο Ταμείο υποβληθεί αίτηση κανονισμού μερίσματος, το ΔΑΥΚ και αφού εκδοθεί η Πράξη της Σύνταξης. Με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ ο μερισματούχος μπορεί από το ακόλουθο λινκ να έχει πρόσβαση στην Απόφαση Κανονισμού του μερίσματος τους και στις πληρωμές. Αν για οποιοδήποτε λόγο ο μερισματούχος διαπιστώσει οποιοδήποτε λάθος θα πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα με το Ταμείο, όπως επίσης και αν αλλάξει τραπεζικό λογαριασμό, ταχ. διεύθυνση κλπ.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

Οι πληρωμές μερισμάτων γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερ/τος και Ηλεκτρονικών Πληρωμών, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
Τα μερίσματα καταβάλλονται μηνιαίως, τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ στον τραπεζικό λογαριασμό που μας έχει δηλώσει ο κάθε μερισματούχος.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 από 1-9-2011 θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται μόνο για τα μερίσματα που υπερβαίνουν τα 300,00 € το μήνα. Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και για ποσοστά που κλιμακώνονται από 3% μέχρι 10%, ανάλογα με το ύψος του μερίσματος.   
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 από 1-11-2011 και εφεξής όλα τα καταβαλλόμενα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. μειώνονται κατά ποσοστό 20%, πλέον 50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση της μείωσης του 20% υπερβαίνει τα 500 €.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Υποπερίπτωση Β3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, προβλέπεται και πρόσθετη μείωση του μηνιαίου μερίσματος. Όταν το συνολικό ποσό που προκύπτει από το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτωντου μερισματούχου είναι άνω των 1.000,00€ τότε προβλέπεται α) μείωση 5% από  1.000,01€ έως 1.500,00€, β) μείωση 10% από 1.500,01€ έως 2.000,00€ και γ) μείωση 15% από 2.000,00 και άνω.
Έτσι, το μέρισμα καταβάλλεται στο μερισματούχο μετά την παρακράτηση της Ειδικής Εισφοράς Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, της μείωσης του 20%, της μείωσης του Ν.4093/2012, καθώς και του αναλογούντος φόρου.
Για να γίνει κατάθεση του μερίσματος, ο μερισματούχος πρέπει να μας δηλώσει αριθμό τραπεζικού λογαριασμού και ΙΒΑΝ στον οποίο θα είναι πρώτος δικαιούχος. Κατά τη δήλωση του λογαριασμού, θα πρέπει να επισυνάπτει φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του ή βεβαίωση της τράπεζας που εξέδωσε το λογαριασμό στην οποία να βεβαιώνει τον αριθμό του.

Ενημέρωση μερισματούχων
Το Μ.Τ.Π.Υ. παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή ενημερωτικά σημειώματα για τα ποσά κατάθεσης στους μερισματούχους του ανά τρίμηνο.

Μερισματούχοι Εξωτερικού
Οι πληρωμές μερισμάτων στους μερισματούχους – κατοίκους του εξωτερικού, γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερ/τος και Ηλεκτρονικών Πληρωμών στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας που μας έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Οι μερισματούχοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να μας στέλνουν κάθε έξι μήνες (αρχές Δεκέμβρη και αρχές Ιούνη) βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής για το αμετάβλητο της προσωπικής τους κατάστασης. 

Αλλαγή Διεύθυνσης
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης θα υποβάλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων (ιδιοχείρως, με FAX, ταχυδρομικά, μέσω Κ.Ε.Π. ή στο e-mail:  service@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ., ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, ΑΜΚΑ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

Αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού
Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού πλέον δηλώνεται από τους δικαιούχους μερίσματος στα υποκαταστήματα των Τραπεζών.

Ο μερισματούχος προσέρχεται στην Τράπεζα που επιθυμεί να κατατίθενται τα μερίσματα με τον 15ψήφιο κωδικό ΔΙΑΣ (εδώ), που αναγράφεται στο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Μ.Τ.Π.Υ.