ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 6.820,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 24%, ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ Ν.4495/2017 «ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» ΧΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ.Τ.Π.Υ.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

22/5/2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ