Αρχική » 2010 » Αύγουστος

Αρχείο μηνός Αύγουστος 2010

Κατακύρωση Αποτελέσματος του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ

Αθήνα, 11 Αυγούστου 2010

Κατά την με αρ. 27η/7-7-2010 Συνεδρίαση, το Διοικητικό Συμβούλιο του Μ.Τ.Π.Υ. ενέκρινε το από 2/7/2010 Πρακτικό Γ’ Φάσης (Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών) της Επιτροπής Διενέργειας του Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ. και κατακυρώθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού στην εταιρεία “MODIAL POL Security Services Α.Ε.”, της οποίας η τεχνικοικονομική προσφορά κρίθηκε η πλέον συμφέρουσα για την Υπηρεσία.

Εκ της Διεύθυνσης Διοικητικής Υποστήριξης – Ακίνητης Περιουσίας/ Τμήμα Οικονομικού του Μ.Τ.Π.Υ.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867372