Αρχική » 2013

Αρχείο έτους 2013

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΟΥ ΜΤΠΥ

Αθήνα, 14 Ιανουαρίου 2013

Σας ενημερώνουμε ότι, η καταβολή των μερισμάτων στο εξής θα γίνεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα, αρχής γενομένης από το μήνα Φεβρουάριο 2013 του οποίου η πληρωμή θα γίνει στις 31/01/2013.
Σύμφωνα με το Ν. 4093/2012(ΦΕΚ229Α) έχει νομοθετηθεί η μείωση από 1.1.2013της καταβλητέας την 31.12.2012 σύνταξης ή αθροίσματος συντάξεων, εφόσον η σύνταξη ή το άθροισμα που λαμβάνει ο συνταξιούχος υπερβαίνει τα 1.000,00 ευρώ
Το ποσό που θα προκύψει από την παραπάνω μείωση που αναλογεί στα μερίσματα του μηνός Ιανουαρίου 2013 θα καταμερισθεί ισόποσα και θα παρακρατηθεί αναδρομικά από τα μερίσματα των τεσσάρων (4) επόμενων μηνών ,δηλαδή των μηνών Φεβρουαρίου 2013 έως και Μαϊου 2013

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΠΑΥΛΟΣ ΣΠ. ΠΕΡΡΑΤΗΣ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867343