Αγορά 6 ανθρωπομηνών για νέες υλοποιήσεις στο Ο.Π.Σ. Μ.Τ.Π.Υ.

Συνοπτικός διαγωνισμός, προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους τριάντα πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (35.500,00 €), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο με τίτλο “Αγορά 6 ανθρωπομηνών με σκοπό την πραγματοποίηση νέων υλοποιήσεων στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (Ο.Π.Σ.) του ΜΤΠΥ”, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Ημερομηνία διενέργειας Διαγωνισμού: 27/9/2019, 10:00 πμ

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.