Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός παροχής υπηρεσιών καθαριότητας για το έτος 2020

Επαναληπτικός συνοπτικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 57.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: «Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και επιφανειών του κτιρίου του Μ.Τ.Π.Υ. επί της οδού Λυκούργου 12 στην Αθήνα» για ένα (1) έτος, ήτοι από 1/1/2020 έως 31/12/2020.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών:

3/12/2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε την Διακήρυξη εδώ

Διευκρινίσεις επί του υποδείγματος οικονομικής προσφοράς εδώ

Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς σε επεξεργάσιμη μορφή εδώ

Δημοσιεύθηκε στην ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.