Αρχική » 2020

Αρχείο έτους 2020

Επείγουσα Ανακοίνωση: Πίστωση Μερισμάτων 4ου Τριμήνου

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους ότι τα μερίσματα του 4ου τριμήνου 2020 έχουν καταβληθεί από τις 23/12/2020, αλλά λόγω καθυστέρησης από τη ΔΙΑΣ δεν έχουν ακόμα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των μερισματούχων.
Μετά από ενημέρωση της ΔΙΑΣ ΑΕ, η πίστωση θα ξεκινήσει σήμερα Τετάρτη, 30/12/2020, από τις 12 το μεσημέρι.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ

Καταβολή Μερισμάτων ΜΤΠΥ Δ΄ τριμήνου 2020

Ενημερώνουμε τους μερισματούχους του Ταμείου μας, ότι η καταβολή των μερισμάτων του Δ΄ τριμήνου 2020 (Οκτώβριος, Νοέμβριος, Δεκέμβριος), συνολικού ποσού 71.714.000,00 €, για 275.000 δικαιούχους, θα πραγματοποιηθεί στις 30/12/2020.

Ενημέρωση σχετικά με τις αιτήσεις επιστροφής των μειώσεων του Ν. 4093/2012 επί των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ.

Με αφορμή την παρατηρούμενη τις τελευταίες ημέρες καθημερινή υποβολή αιτήσεων μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ., με τις οποίες ζητούν την επιστροφή των επί του μερίσματος διενεργηθεισών μειώσεων του ν. 4093/2012, ενημερώνουμε τους μερισματούχους του Ταμείου μας ότι:
Οι μειώσεις του ν. 4093/2012 επεβλήθησαν επί των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. έως τις 31.12.2015 και έπαψαν να επιβάλλονται επί αυτών από 01.01.2016, όταν και τα μερίσματα αυτά αναπροσαρμόσθηκαν με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 48 του ν. 4387/2016.
Η αναπροσαρμογή αυτή των μερισμάτων του Μ.Τ.Π.Υ. από 01.01.2016 έχει κριθεί συνταγματική με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικώς ΔΠρΑθ 5173/2019).
Επίσης, με πληθώρα δικαστικών αποφάσεων (βλ. ενδεικτικώς ΔΠρΑθ 18732/2019) έχει κριθεί ότι για τις μειώσεις του ν. 4093/2012, οι οποίες διενεργήθηκαν επί του μερίσματος του Μ.Τ.Π.Υ. έως και τον Δεκέμβριο 2015, θα έπρεπε να υποβληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. αίτηση επιστροφής ή να εγερθεί κατά αυτού αγωγή, μέχρι και τον Ιούνιο του έτους 2017, ώστε τα μηνιαία ποσά των μειώσεων αυτών να μην αρχίσουν να υποκύπτουν στην διετή παραγραφή της παρ. 2 του άρθρου 71 του π.δ. 422/1981, σταδιακά κάθε μήνα έως τα τέλη του έτους 2017. Τούτο, διότι οποιεσδήποτε αξιώσεις μετόχων, μερισματούχων ή και οιουδήποτε τρίτου έναντι του Μ.Τ.Π.Υ. παραγράφονται εντός δύο (2) ετών από την ημερομηνία που γεννήθηκαν και κατέστησαν απαιτητές, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 71 του π.δ. 422/1981 «Κώδικας Μ.Τ.Π.Υ.».
Τα ποσά των μειώσεων του ν. 4093/2012, οι οποίες διενεργήθηκαν επί του μερίσματος κατά το χρονικό διάστημα από Ιούνιο 2015 – Δεκέμβριο 2015, έχουν, σε κάθε περίπτωση, συνολικώς υποκύψει στην διετή παραγραφή από 01.01.2018 και εντεύθεν, εάν δεν υπεβλήθη στο Μ.Τ.Π.Υ. σχετική αίτηση επιστροφής ή δεν εγέρθηκε κατά αυτού σχετική αγωγή μέχρι τις 31.12.2017.
Επομένως, το Ταμείο είναι κατά νόμο υποχρεωμένο να απορρίψει το σύνολο των αιτήσεων μερισματούχων, οι οποίες έχουν υποβληθεί από 01.01.2018 και εφ’ εξής και με τις οποίες ζητείται η επιστροφή των επί του μερίσματος διενεργηθεισών μειώσεων του ν. 4093/2012, αφ’ ενός λόγω μη διενέργειας τέτοιων μειώσεων από 01.01.2016 και εντεύθεν και αφ’ ετέρου λόγω παραγραφής των σχετικών ποσών σε όλες τις περιπτώσεις αυτών των αιτήσεων.

Παράταση Δημόσιας Διαβούλευσης

Η Δημόσια Διαβούλευση του έργου «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων» παρατείνεται μέχρι την Παρασκευή 04/12/2020, με παράλληλη αντικατάσταση των σχετικών αρχείων λόγω αλλαγής του χρονοδιαγράμματος του έργου από 24 σε 18 μήνες.
Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης μέχρι την Παρασκευή 04/12/2020, χρησιμοποιώντας το αρχείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων που είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα και αποστέλλοντας το στην αναγραφόμενη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mourafetis@mtpy.gr

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

Το ΜΤΠΥ προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», ενώ το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ (Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων).
  • Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets Κλπ).
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π).
  • Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης
  • Σχετικός Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα
  • Εκπαίδευση των χρηστών
  • Δράσεις δημοσιότητας

Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το τεύχος διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το παράρτημα του τεύχους διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το αρχείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mourafetis@mtpy.gr

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867374