Αρχική » 2020 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2020

Ανακοίνωση σχετικά με το Διαγωνισμό ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ.A’ 68/20.03.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19“, το Δ.Σ του Ταμείου κατά την 15η /30-3-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 – 30/6/2021, με δικαίωμα προαίρεσης (ετήσιας ανανέωσης μετά από αμοιβαία συμφωνία των μερών) για ένα (1) επιπλέον έτος έως 30/6/2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του φόρου και των δικαιωμάτων συμβολαίου ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 2.30 μ.μ. και

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, ώρα 10.00 π.μ

Καταβολή μερίσματος Α’ τριμήνου 2020

Ενημερώνουμε τους μερισματούχους μας, ότι η προγραμματισμένη καταβολή του μερίσματος του πρώτου τριμήνου του 2020 του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) θα γίνει κανονικά στην προγραμματισμένη της ημερομηνία, δηλαδή τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020.

Ανακοίνωση για θέματα εξυπηρέτησης κοινού

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους συναλλασσομενους με το ΜΤΠΥ για θέματα εξυπηρέτησης του κοινού (αρχείο pdf)

Διαγωνισμός για την ασφάλιση της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός, συνολικού προϋπολογισμού 140.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, για την επιλογή αναδόχου για το έργο: “Ασφάλιση κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.” για ένα (1) έτος, με δυνατότητα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

1/4/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:30 μμ

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Επείγοντα μέτρα πρόληψης για τον κορωναϊό

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους συναλλασσόμενους με το ΜΤΠΥ, σχετικά με τη λήψη προληπτικών μέτρων κατά της εξάπλωσης του κορωναϊού (αρχείο pdf)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867300