Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Ανακοίνωση σχετικά με το Διαγωνισμό ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Ανακοίνωση σχετικά με το Διαγωνισμό ασφάλισης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερομένους ότι, σύμφωνα με την ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ (ΦΕΚ.A’ 68/20.03.2020) “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19“, το Δ.Σ του Ταμείου κατά την 15η /30-3-2020 Συνεδρίασή του αποφάσισε την παράταση της ημερομηνίας υποβολής προσφορών, του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, για την επιλογή αναδόχου για την ασφάλιση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ. το χρονικό διάστημα από 1/7/2020 – 30/6/2021, με δικαίωμα προαίρεσης (ετήσιας ανανέωσης μετά από αμοιβαία συμφωνία των μερών) για ένα (1) επιπλέον έτος έως 30/6/2022, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδες ευρώ (140.000,00 Ευρώ) συμπεριλαμβανομένου του φόρου και των δικαιωμάτων συμβολαίου ως εξής:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών:

Τρίτη 19 Μαΐου 2020 και ώρα 2.30 μ.μ. και

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Δευτέρα 25 Μαΐου 2020, ώρα 10.00 π.μ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867313