Αρχική » 2020 » Ιούνιος

Αρχείο μηνός Ιούνιος 2020

Διακήρυξη προμήθειας Η/Υ και διαφόρων αδειών λογισμικού

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, προϋπολογισμού 137.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια 90 σταθμών εργασίας και διαφόρων αδειών λογισμικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ.

Καταληκτική ημ/νία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 6/7/2020, ώρα 3:00 μμ

Ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα, 13/7/2020, ώρα 10:00 πμ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ (Κωδικός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 93700*)

*Διευκρινίζουμε ότι, η με αρ. πρωτ. 27609/17-06-2020 διακήρυξη σχετικά με την προμήθεια ενενήντα (90) σταθμών εργασίας και διαφόρων αδειών λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ.(20PROC006881803) έχει αντικατασταθεί με τη με αρ. πρωτ. 28149/19-06-2020 διακήρυξη (20PROC006896514), όπως φαίνεται και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστ. αρ. 93700).

Εξυπηρέτηση Κοινού

Επείγουσα ανακοίνωση προς τους συναλλασσομένους με το ΜΤΠΥ, σχετικά με την εξυπηρέτησή τους. (αρχείο pdf)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774951