Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διακήρυξη προμήθειας Η/Υ και διαφόρων αδειών λογισμικού

Διακήρυξη προμήθειας Η/Υ και διαφόρων αδειών λογισμικού

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, προϋπολογισμού 137.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%, για την προμήθεια 90 σταθμών εργασίας και διαφόρων αδειών λογισμικού, για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ.

Καταληκτική ημ/νία κατάθεσης προσφορών: Δευτέρα, 6/7/2020, ώρα 3:00 μμ

Ημ/νία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών: Δευτέρα, 13/7/2020, ώρα 10:00 πμ

Δείτε τη διακήρυξη εδώ (Κωδικός συστήματος στο ΕΣΗΔΗΣ: 93700*)

*Διευκρινίζουμε ότι, η με αρ. πρωτ. 27609/17-06-2020 διακήρυξη σχετικά με την προμήθεια ενενήντα (90) σταθμών εργασίας και διαφόρων αδειών λογισμικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ.(20PROC006881803) έχει αντικατασταθεί με τη με αρ. πρωτ. 28149/19-06-2020 διακήρυξη (20PROC006896514), όπως φαίνεται και στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ (συστ. αρ. 93700).

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833240