Αρχική » 2020 » Σεπτέμβριος

Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2020

Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός δημόσιος ηλεκτρονικός διαγωνισμός, προϋπολογισμού 50.500,00 € πλέον ΦΠΑ 24%, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την “Παροχή υπηρεσιών φύλαξης του κτιρίου του ΜΤΠΥ επί της οδού Λυκούργου 12”, για το χρονικό διάστημα από 01.01.2021 έως 31.12.2021, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Δευτέρα, 5/10/2020 και ώρα 3.00 μ.μ.

Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Δευτέρα, 12/10/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (TEΥΔ)

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Επισκευή – ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλατείας Συντάγματος

Συνοπτικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου του έργου : «Επισκευή – Ανακαίνιση σε χώρους του κτηρίου επί της Πλ. Συντάγματος, ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.», προϋπολογισμού μελέτης 26.122,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: Πέμπτη, 17/9/2020 και ώρα 14.00

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833233