Αρχική » ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ » Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

Το ΜΤΠΥ προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», ενώ το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ (Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων).
  • Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets Κλπ).
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π).
  • Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης
  • Σχετικός Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα
  • Εκπαίδευση των χρηστών
  • Δράσεις δημοσιότητας

Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το τεύχος διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το παράρτημα του τεύχους διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το αρχείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mourafetis@mtpy.gr

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833234