Αρχική » 2021

Αρχείο έτους 2021

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Δ ́ τριμήνου 2021

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι την Τρίτη, 28/12/2021, θα καταβάλλει αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους € 1.952.282 με έκτακτη πληρωμή σε 2.499 νέους μερισματούχους (ατομικά και μέλη ορφανικών οικογενειών που οι δικαιούχοι απεβίωσαν εν Υπηρεσία), με ημερομηνία πρωτοκόλλου των δικαιολογητικών τους για απονομή ατομικού μερίσματος ή θανάτου εν Υπηρεσία έως και 31/8/2021. Επίσης, την Τετάρτη, 29/12/2021, θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Δ’ τριμήνου 2021, συνολικού ύψους € 63.933.093 στο σύνολο των 276.421 μερισματούχων του Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. την Πέμπτη, 18/11/2021

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους ότι την Πέμπτη, 18/11/2021, θα καταβληθούν αναδρομικά ποσά συνολικού ύψους 4.551.545,62€, σε 3.937 νέους μερισματούχους, που η αίτησή τους υποβλήθηκε έως και 28/2/2021. Τα αναδρομικά αφορούν τα μερίσματα μέχρι και 31/10/2021. Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους με το σύνολο των υπολοίπων μερισματούχων του Ταμείου, την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε τριμήνου.
Το μέρισμα για το Δ’ τρίμηνο του 2021, θα καταβληθεί στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΑΡΓΑΣ

Τακτικές κρατήσεις νεοδιόριστων εκπαιδευτικών υπέρ ΜΤΠΥ

Αθήνα, 6/9/2021

Δελτίο Τύπου του ΜΤΠΥ με θέμα: «ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ.» (Έγγγραφο pdf)

Εξυπηρέτηση κοινού στο Μ.Τ.Π.Υ.

Γνωστοποιείται ότι, για όσο διάστημα βρίσκονται σε ισχύ τα μέτρα για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, η εξυπηρέτηση του κοινού στην Υπηρεσία του ΜΤΠΥ (Λυκούργου 12-Αθήνα) θα πραγματοποιείται τηλεφωνικά, ή μέσω e-mail ή και μέσω κατ’ ιδίαν συνάντησης, κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης με την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου.

ΤΟΜΕΑΣΤηλέφωνα/Ηλεκτρονική επικοινωνία
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝΠληροφορίες:2131500000 – Επιλογή 1 ή 2131500076,
2131500132,
2131500174 &
στα κινητά τηλέφωνα:
6946 201141,
6947 507447
Για θέματα Φορολογικών βεβαιώσεων και Καταβολής Μερισμάτων, στο τηλέφωνο:
6944 050180
Email: service@mtpy.gr
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(ηλεκτρονική αίτηση: αλλαγής στοιχείων, εγγραφής μέλους, διαγραφής μέλους, μεταβίβασης μερίσματος κ.λ.π)
Πληροφορίες: 2131500091
Email: grammateia@mtpy.gr

ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ
Υποβάλλετε το αίτημά σας μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΜΤΠΥ
Eπικοινωνία: service@mtpy.gr

Διακήρυξη για την “Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων”

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με αριθ. πρωτ. Διακήρηξης 23538/26.05.2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης: #7.250.280,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €), με δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 30% επί του εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.754.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00€) και με δικαίωμα προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 10.875.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, ΦΠΑ: 2.104.920,00€). (κωδικοί CPV: 79999100-4, 72212900-8)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 132995

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε τον Πίνακα Συμμόρφωσης εδώ

Κατεβάστε τη δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε την επείγουσα ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ψηφιακής αναβάθμισης του Μ.Τ.Π.Υ. εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867373