Αρχική » 2022 » Μάρτιος

Αρχείο μηνός Μάρτιος 2022

Πληρωμή μερισμάτων Α’ Τριμήνου 2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του ότι την Τετάρτη, 30/03/2022, καταβλήθηκαν τα ποσά των μερισμάτων του Α’ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 64.849.694,47 σε σύνολο 277.246 μερισματούχων του Ταμείου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Διακήρυξη ασφάλισης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει   τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 30/6/2023 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος από 1/7/2023 έως 30/6/2024 σύμφωνα με την  με αριθ. Πρωτ. 13571/2022 Διακήρυξη.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κωδικοί CPV: : 66515000-3  και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157040

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

6/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Β -ΕΕΕΣ) εδώ

Αναβάθμιση Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών Εξυπηρέτησης του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Ο Πρόεδρος και το διοικητικό Συμβούλιο του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων ανακοινώνει την έναρξη της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων και εγγράφων.

Η υπηρεσία προσφέρεται μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών υπαλλήλων. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μέσο εξυπηρέτησης, που προσφέρει την δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και διαχείρισης των υποθέσεων των 600.000 περίπου μετόχων και μερισματούχων του Ταμείου, οι οποίοι μπορούν ηλεκτρονικά και χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία να υποβάλλουν τα αιτήματά τους προς τις υπηρεσίες του Ταμείου (αίτηση αναθεώρησης απόφασης απονομής μερίσματος, διακοπής και μεταβίβασης μερίσματος, χορήγηση βεβαίωσης και επαναχορήγηση χηρικού μερίσματος, προσκόμιση δικαιολογητικών κλπ), αλλά και να έρθουν σε απευθείας επικοινωνία με εκπρόσωπο του Ταμείου για διενέργεια συνάντησης, για υποβολή ερωτήματος, για την διευθέτηση της υπόθεσής τους.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων συνεχίζεται με αρωγό το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων μέσω της διαρκούς αναβάθμισης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ταμείου με γνώμονα την σύγχρονη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μετόχων και μερισματούχων του.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Επαμεινώνδας Ατσαβές

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774941