Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διακήρυξη ασφάλισης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Διακήρυξη ασφάλισης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει   τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 30/6/2023 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος από 1/7/2023 έως 30/6/2024 σύμφωνα με την  με αριθ. Πρωτ. 13571/2022 Διακήρυξη.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κωδικοί CPV: : 66515000-3  και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157040

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

6/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Β -ΕΕΕΣ) εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879007