Αρχική » 2022 » Σεπτέμβριος

Αρχείο μηνός Σεπτέμβριος 2022

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων και των επιφανειών του κτηρίου του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (111.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 173234

**Νέα** Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη, 1/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτήριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 172898

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη, 12/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Μ.Τ.Π.Υ. & καταβολή μερισμάτων Γ΄ τριμήνου 2022

Αθήνα 20/9/2022

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων ενημερώνει τους μερισματούχους του, ότι την Πέμπτη 29/9/2022 θα καταβληθούν τα ποσά των μερισμάτων του Γ΄ τριμήνου 2022, συνολικού ύψους € 72.526.408,31  στο σύνολο των 286.812 μερισματούχων του Ταμείου.

Επίσης την Πέμπτη 29/9 και την Παρασκευή 30/9/2022 θα καταβληθούν με την κανονική και με έκτακτη πληρωμή αναδρομικά ποσά μερισμάτων ύψους  € 5.500.000σε 6.812  νέους δικαιούχους ατομικών μερισμάτων καθώς και σε δικαιούχους επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων  και μεταβιβάσεων σε μέλη ορφανικών οικογενειών μερισματούχων, με ημερομηνία πρωτοκόλλου υποβολής των δικαιολογητικών τους  έως και 31/8/2022. Αναλυτικά οι νέοι δικαιούχοι ατομικού μερίσματος ανέρχονται σε 4.291, οι δικαιούχοι επαναχορήγησης σε 1.449 και μεταβίβασης 1.073.

Εφεξής, οι εν λόγω νέοι μερισματούχοι θα λαμβάνουν κανονικά το μέρισμά τους, την προτελευταία εργάσιμη κάθε τριμήνου. Επισημαίνουμε ότι, το Μ.Τ.Π.Υ. με πρωτοβουλία των Υπηρεσιών του, διενήργησε μηχανογραφικούς ελέγχους και προέβη σε εξατομικευμένη ενημέρωση όλων των δικαιούχων επαναχορήγησης χηρικών μερισμάτων με ηλικιακά κριτήρια, ώστε να υποβάλλουν έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την καταβολή των αναδρομικών.

Με την απονομή των συγκεκριμένων μερισμάτων, ο συνολικός αριθμός μερισματούχων ανέρχεται σε 292.175. Χάρη στην ψηφιακή απονομή και στο ανθρώπινο δυναμικό του Ταμείου και παρά τον αυξημένο όγκο συνταξιοδοτήσεων των δημοσίων υπαλλήλων το 2022, ο χρόνος καταβολής των νέων μερισμάτων μειώθηκε στους 2 μήνες κατά μέσο όρο από την υποβολή της αίτησης. Το Μ.Τ.Π.Υ. αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες και καθιερώνοντας το ψηφιακό μέρισμα έχει εκμηδενίσει τις ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις δικαιούχων μερίσματος μειώνοντας δραστικά το χρόνο αναμονής.

Ο Δημόσιος υπάλληλος γνωρίζει ότι μετά την αποχώρησή του από την Υπηρεσία του, θα λάβει άμεσα, έγκυρα και αξιόπιστα το μέρισμα που δικαιούται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ ΑΤΣΑΒΕΣ

Η νέα εποχή του Μ.Τ.Π.Υ. στην 86η Δ.Ε.Θ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων με τη συμμετοχή του στην 86η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης επισφραγίζει μια χρονιά ορόσημο στα 155 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς στην οικογένεια των Δημοσίων υπαλλήλων.

Το περίπτερο του Μ.Τ.Π.Υ. τίμησε με την παρουσία της σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, καθώς επίσης και πλήθος μετόχων και μερισματούχων, οι οποίοι ενημερώθηκαν για τις νέες εξελίξεις στο φορέα μας.

Με όπλα το ανθρώπινο δυναμικό του, την πιο σύγχρονη λέξη της τεχνολογίας και τις συνετές επενδύσεις του, το παλαιότερο ασφαλιστικό Ίδρυμα της χώρας αξιοποιεί πλέον στο έπακρο τη δυναμική του προς όφελος των περίπου 600.000 μελών του.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων προχωρά με ταχείς ρυθμούς στη νέα εποχή της ψηφιακής διακυβέρνησης με γνώμονα πάντοτε τη δίκαιη αντιμετώπιση και τη γρήγορη εξυπηρέτηση των μελών του.

Στο ολιγόλεπτο βίντεο που ακολουθεί καταγράφεται η ιστορία και η εξέλιξη του Ταμείου στα 155 έτη της λειτουργίας του. Σας προσκαλούμε να το παρακολουθήσετε και να ταξιδέψετε μαζί μας στην πορεία του μέσα στο χρόνο.

                                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

                                                                              Επαμεινώνδας Ατσαβές

Βίντεο – Παρουσίαση του ΜΤΠΥ στην 86η Δ.Ε.Θ.

HTML Video embed

Διακήρυξη εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος (Κοραή 7)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Κοραή 7 που βρίσκεται στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ., επί της οδού Πανεπιστημίου 37 & Κοραή 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τετάρτη, 28/9/2022, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867327