Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτήριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 172898

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη, 12/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867299