Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων και των επιφανειών του κτηρίου του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (111.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 173234

**Νέα** Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη, 1/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867364