Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ » Διαγωνισμός για την Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Διαγωνισμός για την Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 30/6/2024 12:00μ.μ. έως 30/6/2025 12:00μ.μ. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος έως 30/6/2026 12:00μ.μ. σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13783/28-3-2024 Διακήρυξη.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ (κωδικοί CPV: 66515000-3 και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345776

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού: 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 26/04/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867319