Αρχική » ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

Στο ΜΤΠΥ αναγνωρίζεται κάθε πολιτική ή στρατιωτική προϋπηρεσία μετόχου του, που κρίνεται συντάξιμη για τη συνταξιοδότησή του από το φορέα κύριας ασφάλισης. Η αναγνώριση γίνεται μετά από αίτηση του μετόχου. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται από 01/01/2017:

Α. από τους μετόχους που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ποσό υπολογιζόμενο:

i) σε ποσοστό 4,5%  επί του βασικού μισθού και επί του τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης (για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε κύριο φορέα πριν την 01/01/1993)

ii) σε ποσοστό 4,5% επί του βασικού μισθού, επί του τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης επί της οικογενειακής παροχής, επί του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επί του επιδόματος απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών (για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε κύριο φορέα μετά την 01/01/1993)

Β. από τους μετόχους που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια (Ν. 4472/2017)ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 4488/2017

 
Δικαιολογητικά που πρέπει να υποβληθούν στο ΜΤΠΥ για αναγνώριση προϋπηρεσίας

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
  2. Την Αίτηση μπορείτε να υποβάλλετε μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων “e-Αιτήματα” ή μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο και να αποστείλετε την αίτηση με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στην ηλεκτρονική μας διεύθυνση grammateia@mtpy.gr.

  3. Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών , στο οποίο θ’ αναφέρεται το ΦΕΚ διορισμού, η ανακοίνωση του διορισμού και η ορκωμοσία , η προϋπηρεσία και τα χρονικά διαστήματα αυτής, η ιδιότητα (π.χ. έκτακτος, ημερομίσθιος κλπ.) και η σχέση εργασίας (π.χ. δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ.) καθώς και οι διατάξεις με τις οποίες παρασχέθηκε η προϋπηρεσία.
  4. Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του μήνα υποβολής της αίτησης.
  5. Βεβαίωση της ημερομηνίας έναρξης των υπέρ ΜΤΠΥ κρατήσεων (τακτικής κράτησης και δικαιώματος εγγραφής).
  6. Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α’, για αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.
  7. Πράξη αναγνώρισης του ιδιωτικού τομέα στο ΓΛΚ, εφόσον απαιτείται για την αναγνώρισή του στο ΓΛΚ ή πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα από το οποίο θα προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε έτη, μήνες, ημέρες ή σε σύνολο ημερομισθίων.

  Επισημαίνεται ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από το ΜΤΠΥ, δεν θα προσμετρηθεί στην λοιπή συμμετοχή του μετόχου κατά τον κανονισμό του μερίσματός του, αν αυτός δεν κριθεί συντάξιμος από τον φορέα κύριας ασφάλισης κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης. 

  Εξόφληση της οφειλής 

  Το ποσό της οφειλής που προκύπτει για την αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας κοινοποιείται στο μέτοχο με την αποστολή συστημένου εγγράφου λογαριασμού.

  Η εξόφληση της οφειλής γίνεται:

  • Με εφάπαξ καταβολή εντός έτους. Σε περίπτωση που γίνει εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του λογαριασμού παρέχεται έκπτωση 10% στο ποσό της οφειλής

  ή

  • Σε δώδεκα άτοκες, ισόποσες μηνιαίες δόσεις που παρακρατούνται από τον εκκαθαριστή των αποδοχών, μέσω της μισθοδοσίας του μετόχου..

   Οι οφειλές που δεν καταβάλλονται εντός έτους από την κοινοποίηση του λογαριασμού αναπροσαρμόζονται βάσει των αποδοχών του μήνα, που θα ζητηθεί με νέα αίτηση η αναγνώριση του χρόνου προϋπηρεσίας.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867372