Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διαγωνισμός για την Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ.

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 30/6/2024 12:00μ.μ. έως 30/6/2025 12:00μ.μ. με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος έως 30/6/2026 12:00μ.μ. σύμφωνα με την με αριθ. πρωτ. 13783/28-3-2024 Διακήρυξη.

Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 180.000,00€ (κωδικοί CPV: 66515000-3 και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 345776

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού: 19/04/2024 ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών: 26/04/2024, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος (Πανεπιστημίου 37)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός, με κατάθεση ανοικτών προσφορών και συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές, για την εκμίσθωση του ισογείου καταστήματος με πατάρι και υπόγειο που βρίσκεται επί της οδού Πανεπιστημίου 37 στην Αθήνα, σε διατηρητέο κτήριο ιδιοκτησίας Μ.Τ.Π.Υ.

  • Ημερομηνία υποβολής έγγραφων ανοιχτών προσφορών: Τρίτη, 09/01/2024 και ώρα 10:30-11:00
  • Ημερομηνία υποβολής προφορικών προσφορών: Τρίτη, 09/01/2023 και ώρα 11:00-11:30

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

Διαγωνισμός εκμίσθωσης ισογείου καταστήματος επί της οδού Ερμού στην Πλατεία Συντάγματος

Δημόσιος Πλειοδοτικός Διαγωνισμός με κατάθεση ανοικτών προσφορών και συνέχιση αυτού με προφορικές προσφορές για την εκμίσθωση ισογείου καταστήματος με πατάρι και δύο υπόγεια που βρίσκεται επί της οδού Ερμού 1 και Πλατείας Συντάγματος στην Αθήνα, στο κτήριο που περικλείεται  από την Πλατεία Συντάγματος και τις οδούς Ερμού, Νίκης και Μητροπόλεως.

  • Ημερομηνία υποβολής έγγραφων ανοιχτών προσφορών: Τρίτη, 17/10/2023 και ώρα 10:30-11:00
  • Ημερομηνία υποβολής προφορικών προσφορών: Τρίτη, 17/10/2023 και ώρα 11:00-11:30

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

 

Διαγωνισμός εκμίσθωσης κυλικείου σε χώρο του ΜΤΠΥ

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός εκμίσθωσης χώρου επιφάνειας 19,3 τμ που έχει προορισθεί να χρησιμοποιείται ως κυλικείο, στον δεύτερο όροφο διατηρητέου κτιρίου επί της οδού Λυκούργου αρ. 12 στην Αθήνα, ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

  • Ημερομηνία υποβολής έγγραφων ανοιχτών προσφορών: Τρίτη, 1/8/2023 και ώρα 10:30-11:00
  • Ημερομηνία υποβολής προφορικών προσφορών: Τρίτη, 1/8/2023 και ώρα 11:00-11:30

Κατεβάστε τη διακήρυξη εδώ

 

Διαγωνισμός για τη συγκρότηση μελετών ενεργειακής αναβάθμισης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑ”

Διαγωνισμός επιλογής αναδόχου για την υπηρεσία: “Συγκρότηση οριστικών μελετών – μελέτης εφαρμογής των επεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των πέντε (5) ορόφων Γραφείων επί της Λ. Συγγρού 165 ιδιοκτησίας ΜΤΠΥ και διασφάλιση όλων των αναγκαίων αδειών και εγκρίσεων για το 2ο στάδιο της αίτησης ένταξης υποβολής στο πρόγραμμα «ΗΛΕΚΤΡΑ»”, προϋπολογισμού μελέτης 30.000,00 €, πλέον ΦΠΑ 24%.

Δείτε το τεύχος προδιαγραφών της μελέτης για το πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Δείτε τα στοιχεία και τα δεδομένα των χώρων της αίτησης υποβολής στο πρόγραμμα “ΗΛΕΚΤΡΑεδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867317