Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Σελίδα 2)

Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών καθαριότητας του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες καθαριότητας των χώρων και των επιφανειών του κτηρίου του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους ενενήντα χιλιάδων ευρώ (90.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν έντεκα χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (111.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 173234

**Νέα** Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Τρίτη, 1/11/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Διακήρυξη παροχής υπηρεσιών φύλαξης του κτηρίου του ΜΤΠΥ

Ανοικτός Δημόσιος Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου που θα παρέχει υπηρεσίες φύλαξης στο κτήριο του Μ.Τ.Π.Υ. στην οδό Λυκούργου 12, για το χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως 31/12/2023, με δικαίωμα προαίρεσης για ένα (1) επιπλέον έτος, με τους ίδιους όρους, ήτοι έως 31/12/2024, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ύψους εκατόν σαράντα χιλιάδων ευρώ (140.000,00€) πλέον ΦΠΑ 24%, ήτοι εκατόν εβδομήντα τριών χιλιάδων εξακοσίων ευρώ (173.600,00€) συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 172898

Καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής προσφορών:

Τετάρτη, 12/10/2022 και ώρα 3.00 μ.μ.

**Νέα** Ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών:

Παρασκευή, 21/10/2022 και ώρα 10.00 π.μ.

Δείτε τη διακήρυξη εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς εδώ

Διακήρυξη εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος (Κοραή 7)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Κοραή 7 που βρίσκεται στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ., επί της οδού Πανεπιστημίου 37 & Κοραή 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τετάρτη, 28/9/2022, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας τήρησης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων διενεργεί Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στην “Τήρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Η.Τ.Κ. βάσει του Ν.4495/2017, για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.”, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ στην οδό Λυκούργου 12 Αθήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (στο ισόγειο του κτηρίου) μέχρι τις 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής και το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς εδώ.

Διακήρυξη ασφάλισης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει   τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 30/6/2023 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος από 1/7/2023 έως 30/6/2024 σύμφωνα με την  με αριθ. Πρωτ. 13571/2022 Διακήρυξη.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κωδικοί CPV: : 66515000-3  και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157040

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

6/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Β -ΕΕΕΣ) εδώ

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

698632