Αρχική » ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ (Σελίδα 3)

Αρχείο κατηγορίας ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Διακήρυξη εκμίσθωσης ισόγειου καταστήματος (Κοραή 7)

Δημόσιος πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση ισόγειου καταστήματος επί της οδού Κοραή 7 που βρίσκεται στο διατηρητέο κτίριο ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ., επί της οδού Πανεπιστημίου 37 & Κοραή 7. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με έγγραφες ανοιχτές προσφορές και θα συνεχιστεί με προφορικές προσφορές.

Ημερομηνία υποβολής των έγγραφων ανοικτών προσφορών:

Τετάρτη, 28/9/2022, 10:30 πμ – 11:00 πμ

Ο προφορικός διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί αμέσως μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας και μπορούν να λάβουν μέρος όσοι υποβάλλουν έγγραφες προσφορές που πληρούν τους όρους της διακήρυξης.

Κατεβάστε τη διακήρυξη εκμίσθωσης εδώ

Διαγωνισμός παροχής υπηρεσίας τήρησης ηλεκτρονικής ταυτότητας κτηρίου

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων διενεργεί Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσίας που αφορά στην “Τήρηση Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου στο Ηλεκτρονικό Μητρώο του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος και έκδοση Πιστοποιητικών Πληρότητας Η.Τ.Κ. βάσει του Ν.4495/2017, για όλα τα ακίνητα ιδιοκτησίας του Μ.Τ.Π.Υ.”, συνολικού προϋπολογισμού 25.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%.

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί την Τετάρτη 27 Απριλίου 2022 και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του ΜΤΠΥ στην οδό Λυκούργου 12 Αθήνα, από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού. Η υποβολή προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του Μ.Τ.Π.Υ. (στο ισόγειο του κτηρίου) μέχρι τις 10.00 π.μ.

Κατεβάστε τη διακήρυξη με τους όρους συμμετοχής και το έντυπο υποβολής οικονομικής προσφοράς εδώ.

Διακήρυξη ασφάλισης της κινητής και της ακίνητης περιουσίας του ΜΤΠΥ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί  ΑΝΟΙΚΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ  διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει   τιμής, για την «Ασφάλιση της Κινητής και Ακίνητης Περιουσίας του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», για το χρονικό διάστημα από 1/7/2022 έως 30/6/2023 με δικαίωμα προαίρεσης για ένα ακόμη έτος από 1/7/2023 έως 30/6/2024 σύμφωνα με την  με αριθ. Πρωτ. 13571/2022 Διακήρυξη.

 Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 140.000,00€, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (κωδικοί CPV: : 66515000-3  και 66516000-0)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 157040

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

6/4/2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

13/04/2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Δείτε τη Διακήρυξη εδώ

Δείτε τις Τεχνικές Προδιαγραφές και τους Ειδικούς Όρους της Διακήρυξης εδώ

Δείτε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (Παράρτημα Β -ΕΕΕΣ) εδώ

Διακήρυξη για την “Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων”

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) διενεργεί ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, για την υλοποίηση του έργου της Πράξης «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», με αριθ. πρωτ. Διακήρηξης 23538/26.05.2021 προϋπολογισθείσας δαπάνης: #7.250.280,00# Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 5.847.000,00 €, ΦΠΑ: 1.403.280,00 €), με δικαίωμα προαίρεσης αύξησης του φυσικού αντικειμένου έως 30% επί του εκτιμώμενου πόσου της σύμβασης, αξίας 2.175.084,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.754.100,00€ χωρίς ΦΠΑ, ΦΠΑ προαίρεσης: 420.984,00€) και με δικαίωμα προαίρεσης για συντήρηση έως του ποσού των 1.450.056,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 1.169.400,00€, ΦΠΑ 24% 280.656,00€). Η συνολική εκτιμώμενη αξία της σύμβασης με την προαίρεση ανέρχεται στο ποσό των 10.875.420,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, (Συνολική εκτιμώμενη αξία χωρίς ΦΠΑ: 8.770.500,00€, ΦΠΑ: 2.104.920,00€). (κωδικοί CPV: 79999100-4, 72212900-8)

Συστημικός αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 132995

Ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών του διαγωνισμού:

23/06/2021 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μέσω ΕΣΗΔΗΣ

Ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών:

30/06/2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ.

Κατεβάστε τη Διακήρυξη εδώ

Κατεβάστε την Περίληψη Διακήρυξης εδώ

Κατεβάστε το Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς εδώ

Κατεβάστε τον Πίνακα Συμμόρφωσης εδώ

Κατεβάστε τη δημοσίευση της διακήρυξης στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ

Κατεβάστε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) εδώ

Δείτε την επείγουσα ενημέρωση σχετικά με τον διαγωνισμό ψηφιακής αναβάθμισης του Μ.Τ.Π.Υ. εδώ

Δημόσια Διαβούλευση Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων»

Το ΜΤΠΥ προχωράει στην διενέργεια Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης για το έργο «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», ενώ το έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Στο πλαίσιο του έργου αυτού θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

  • Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ (Φάκελοι Μητρώου εργαζομένων).
  • Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ
  • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets Κλπ).
  • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κ.λ.π).
  • Μετάπτωση των δεδομένων στα νέα συστήματα
  • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με συστήματα και μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή σύνταξης
  • Σχετικός Εξοπλισμός και λειτουργικά συστήματα
  • Εκπαίδευση των χρηστών
  • Δράσεις δημοσιότητας

Το Μ.Τ.Π.Υ. καλεί τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς σε ανοιχτή, μη δεσμευτική συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης για την κατάθεση προτάσεων/παρατηρήσεων επί του Τεύχους Διακήρυξης. Η διαδικασία διαβούλευσης θα διεξαχθεί μέσω του Συστήματος ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr, για χρονικό διάστημα 15 ημερών από την ανάρτηση του τεύχους διακήρυξης στο ΕΣΗΔΗΣ προς Διαβούλευση.

Το τεύχος διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το παράρτημα του τεύχους διαβούλευσης είναι διαθέσιμο εδώ.

Το αρχείο υποβολής σχολίων και παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο εδώ.

Πληροφορίες μπορούν να ζητούνται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: m.mourafetis@mtpy.gr

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

833286