Αρχική » ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης

Το ΜΤΠΥ εφαρμόζει τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης με τους οργανισμούς επικουρικής ασφάλισης.

Η εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης γίνεται μόνο κατόπιν αιτήσεως του ενδιαφερόμενου (δηλαδή όχι αυτεπάγγελτα) και υποβάλλεται πάντα στον τελευταίο φορέα κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης. Επομένως, μπορεί να υποβληθεί στο ΜΤΠΥ κατά τον χρόνο της συνταξιοδότησης / μερισματοδότησης (και όχι κατά το διάστημα που ο υπάλληλος μέτοχος είναι εν ενεργεία), με την προϋπόθεση ότι το ΜΤΠΥ είναι ο τελευταίος φορέας.

Όταν το ΜΤΠΥ είναι ο τελευταίος φορέας

Εφόσον το ΜΤΠΥ είναι ο τελευταίος φορέας, απονέμει μέρισμα στον αιτούντα εάν πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις (άρθρο 5 του Ν. 3863-2010):
1) Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι το γήρας (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως εξόδου από την υπηρεσία λόγω παραίτησης) ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1500 ημέρες συμμετοχής στο ΜΤΠΥ (5 έτη) εκ των οποίων οι 500 ημέρες κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία ή ο θάνατος, τότε ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει να έχει τουλάχιστον 1000 ημέρες συμμετοχής στο ΜΤΠΥ (40 μήνες) εκ των οποίων οι 300 (12 μήνες) κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης.
2) Ο κοινός μέτοχος ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μερισματοδότησης βάσει του συνολικού χρόνου της διαδοχικής του ασφάλισης. Για παράδειγμα σε περιπτώσεις αποχωρήσεως από την υπηρεσία λόγω παραίτησης ο συνολικός χρόνος διαδοχικής ασφάλισης (δηλαδή ο χρόνος που διανύθηκε στο ΜΤΠΥ και σε όλους τους συμμετέχοντες φορείς) πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 20 έτη ενώ για τις περιπτώσεις απονομής μερίσματος λόγω θανάτου ο συνολικός χρόνος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστο 15 έτη.
Αν δεν ικανοποιείται έστω και μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις (1) και (2) το ΜΤΠΥ απορρίπτει το αίτημα μερισματοδότησης και διαβιβάζει το συνταξιοδοτικό φάκελο στον ασφαλιστικό οργανισμό (πλην ΜΤΠΥ), στον οποίο ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πραγματοποίησε τις περισσότερες ημέρες ασφάλισης. Ο οργανισμός αυτός απονέμει σύνταξη, αν βάσει του συνολικού χρόνου διαδοχικής ασφάλισης πληρούνται οι δικές του προϋποθέσεις θεμελίωσης συνταξιοδοτικού δικαιώματος. Σε αντίθετη περίπτωση εκδίδει απορριπτική απόφαση και ο συνταξιοδοτικός φάκελος διαβιβάζεται για κρίση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά φθίνουσα σειρά αριθμού ημερών ασφάλισης σε όλους τους άλλους οργανισμούς (πλην του ΜΤΠΥ που είναι ο τελευταίος) μέχρι να βρεθεί κάποιος οργανισμός του οποίου ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Αν ο κοινός μέτοχος/ασφαλισμένος δεν συγκεντρώνει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που προβλέπει η νομοθεσία όλων των οργανισμών, στους οποίους ασφαλίσθηκε πριν από τον τελευταίο, τότε ο φάκελος επανέρχεται στον τελευταίο οργανισμό (δηλαδή στο ΜΤΠΥ) για οριστική κρίση του δικαιώματος. Το ΜΤΠΥ σε αυτήν την περίπτωση (ως τελευταίος οργανισμός) απονέμει μέρισμα αν πληρούνται οι εξής δύο προϋποθέσεις (άρθρο 5 του Ν. 3863/2010):
1) Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι το γήρας (συμπεριλαμβανομένης της περιπτώσεως εξόδου από την υπηρεσία λόγω παραίτησης) ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει έχει τουλάχιστον 1000 ημέρες συμμετοχής στο ΜΤΠΥ (40 μήνες) εκ των οποίων οι 300 ημέρες (12 μήνες) κατά την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης συνταξιοδότησης/μερισματοδότησης Αν η αιτία συνταξιοδότησης είναι η αναπηρία ή ο θάνατος τότε ο κοινός ασφαλισμένος/μέτοχος πρέπει έχει τουλάχιστον 300 ημέρες συμμετοχής στο ΜΤΠΥ (12 μήνες) οποτεδήποτε.2) Ο κοινός μέτοχος ασφαλισμένος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος μερισματοδότησης βάσει του συνολικού χρόνου της διαδοχικής του ασφάλισης (20 χρόνια σε περίπτωση παραιτήσεως κλπ).

Αν δεν πληρούνται οι 2 παραπάνω προϋποθέσεις το αίτημα απορρίπτεται οριστικά. 

Όταν το ΜΤΠΥ δεν είναι ο τελευταίος φορέας

Σε αυτήν την περίπτωση πρέπει ο κοινός μέτοχος/ασφαλισμένος να υποβάλλει αίτηση στον τελευταίο ασφαλιστικό του φορέα ζητώντας την προσμέτρηση του χρόνου συμμετοχής του στο ΜΤΠΥ. Κατά τα άλλα ακολουθείται κατ’ αναλογία η ίδια διαδικασία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Εφαρμογή των διατάξεων της διαδοχικής ασφάλισης μεταξύ ΜΤΠΥ και Επαγγελματικών Ταμείων υποχρεωτικής ασφάλισης (δηλαδή με τα ταμεία ΤΕΑΥΦΕ-ΝΠΙΔ, ΤΕΑ-ΕΑΠΑΕ-ΝΠΙΔ, ΤΕΑΥΕΤ-ΝΠΙΔ και ΕΤΕΑΠΕΤ-ΝΠΙΔ);

Στις περιπτώσεις αυτές εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 4225/2014. Η διαφοροποίηση στην περίπτωση που μεταξύ των φορέων ασφάλισης υπάρχει ένα ή περισσότερα επαγγελματικά Ταμεία είναι ότι ο κάθε οργανισμός (του ΜΤΠΥ συμπεριλαμβανομένου) απονέμει στον κοινό ασφαλισμένο/μέτοχο το ποσό της συντάξεως/μερίσματος που αντιστοιχεί μόνο στο χρόνο ασφάλισης/συμμετοχής του στον οργανισμό αυτό. Δηλαδή αν η συμμετοχή στο ΜΤΠΥ είναι μόνο 6 έτη ο αιτών θα λάβει από το ΜΤΠΥ μέρισμα που αντιστοιχεί (βάσει του τύπου υπολογισμού μερίσματος) στα 6 έτη. Κατ’ αναλογία θα απονείμουν ξεχωριστή σύνταξη βάσει του δικού τους τύπου υπολογισμού συντάξεως και βάσει μόνο του δικού τους χρόνου ασφάλισης όλοι οι άλλοι οργανισμοί στους οποίος ο αιτών ασφαλίστηκε διαδοχικά.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879004