Αρχική » ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Σύμφωνα με το άρθρο 38 του Ν. 4997/2022, όπως αυτό αντικατέστησε το άρθρο 3 του Π.Δ. 422/1981, τα όργανα διοίκησης του  Μ.Τ.Π.Υ.  είναι : α) ο Διοικητής και β) το Διοικητικό Συμβούλιο.

Το παρόν Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από εννέα (9) μέλη, ορίστηκε με το υπ’ αρ. 263 ΦΕΚ/τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ. 19-3-2024 και αποτελείται από τους κάτωθι:

Ατσαβές Επαμεινώνδας, Διοικητής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Παπαζαχαροπούλου Παναγιώτα, Μέλος.

Αϊβατζίδου Δέσποινα, Μέλος.

Ζεϊμπέκου Ευαγγελία, Μέλος.

Κουτσούκαλη Μαρία, Μέλος, εκπρόσωπος της Τράπεζας της Ελλάδος.

Παγιώτας Ζαφείριος, Μέλος, εκπρόσωπος των υπαλλήλων του Μ.Τ.Π.Υ.

Λυμπεράς Χαράλαμπος, Μέλος, εκπρόσωπος της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Λινάρδος Ερμόλαος, Μέλος, μερισματούχος του Μ.Τ.Π.Υ., Πρόεδρος της Π.Ο.Π.Σ.

Ποντικοπούλου Κωνσταντίνα, Μέλος, υπάλληλος ΠΕ κατηγορίας με Α’ βαθμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

 

Διοικητική Διάρθρωση Ταμείου

Στο ΦΕΚ 209 (Τεύχος Α΄) της 14ης/12/2018 δημοσιεύτηκε το από 05/12/2018 υπογραφέν Προεδρικό Διάταγμα του νέου Οργανισμού του Μ.Τ.Π.Υ. (με αρ. 109), παρέχοντας ένα άκρως εκσυγχρονισμένο οργανωτικό πλαίσιο για το Ταμείο. Ο νέος Οργανισμός τέθηκε σε ισχύ ένα μήνα μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η διοικητική διάρθρωση του Ταμείου, σύμφωνα με το ως άνω προβλέπει 3 Διευθύνσεις, 18 Τμήματα και ένα Αυτοτελές Τμήμα υπαγόμενο στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ.

Ο Οργανισμός λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.:

 • Υπακούει στο όραμα,
 • Υπηρετεί την αποστολή και
 • Υλοποιεί τους στρατηγικούς στόχους

Τα βασικά χαρακτηριστικά του Οργανισμού είναι:

 • Η εξειδίκευση της κάθε Διεύθυνσης και
 • Οι ευδιάκριτες αρμοδιότητες μεταξύ των τμημάτων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης Διοικητικού – Οικονομικού είναι:
α) Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η παρακολούθηση της πολιτικής για τη στελέχωση και τη βέλτιστη διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. και για την αποτελεσματική διοίκηση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού του.
β) Η διασφάλιση της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, η παρακολούθηση της ορθής εκτέλεσης του Προϋπολογισμού του Μ.Τ.Π.Υ. και η αξιόπιστη παροχή σχετικών οικονομικών στοιχείων, σύμφωνα με τις γενικές αρχές του δημοσιονομικού δικαίου και των κατευθυντήριων οδηγιών του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (Γ.Λ.Κ.).
γ) Ο αποτελεσματικός συντονισμός, η καθοδήγηση και υποστήριξη των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ. για την ορθή και ενιαία οικονομική λειτουργία και διαχείριση, καθώς και ο έλεγχος των οικονομικών λειτουργιών τους.
δ) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός και η επιμέλεια των διαδικασιών για την προμήθεια ειδών και υπηρεσιών για τις ανάγκες του Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και η αποδοτική διαχείριση του υλικού και των υποδομών λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.
ε) Ο σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, και η παρακολούθηση της πολιτικής για την ανάπτυξη και εφαρμογή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για την υποστήριξη των υπηρεσιών του Μ.Τ.Π.Υ.

Η Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Προσωπικού
β) Τμήμα Προμηθειών
γ) Τμήμα Γραμματείας – Πρωτοκόλλου
δ) Τμήμα Λογιστηρίου και Ταμειακών Συναλλαγών
ε) Τμήμα Οικονομικής Διαχείρισης
στ) Τμήμα Μηχανογράφησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ – ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με:
α) τον κανονισμό μερισμάτων
β) τη μεταβίβαση μερισμάτων
γ) τις διενεργούμενες κρατήσεις
δ) τη διασφάλιση της τήρησης της νομοθεσίας σχετικά με τον κανονισμό και την απονομή μερισμάτων
ε) τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους μετόχους και μερισματούχους του Μ.Τ.Π.Υ.
στ) τη βελτίωση των διενεργούμενων εξωτερικών ελέγχων σε φορείς και υπηρεσίες σε όλη την επικράτεια για τη διασφάλιση των εσόδων του Μ.Τ.Π.Υ.
ζ) τον καταλογισμό απαιτήσεων από μη αποδοθείσες ή εσφαλμένα αποδοθείσες καταθέσεις μη μετόχων και επί δαπανών και τη διαδικασία είσπραξης καταλογισθέντων ποσών σε φορείς, μετόχους και μερισματούχους.

Η Διεύθυνση Μετόχων – Μερισματούχων συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων
β) Τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων
γ) Τμήμα Μεταβίβασης Μερισμάτων
δ) Τμήμα Προσθέτου Χρόνου Συμμετοχής
ε) Τμήμα Παρακολούθησης Κρατήσεων
στ) Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Οι επιχειρησιακοί στόχοι της Διεύθυνσης είναι ο σχεδιασμός, η παρακολούθηση και η εφαρμογή των πολιτικών σχετικά με:
α) την ακίνητη περιουσία, τα ταμειακά διαθέσιμα και τις επενδύσεις του Μ.Τ.Π.Υ.
β) την εκτέλεση των τεχνικών έργων συντήρησης και ανάπτυξης των ακινήτων του Μ.Τ.Π.Υ.
γ) την παροχή χρηματικών διευκολύνσεων σε μετόχους και μερισματούχους
δ) την έγκαιρη και έγκυρη καταβολή των μερισμάτων.

H Διεύθυνση Περιουσίας συγκροτείται από τις ακόλουθες οργανικές μονάδες:
α) Τμήμα Διαθεσίμων και Επενδύσεων
β) Τμήμα Ακίνητης Περιουσίας
γ) Τμήμα Επιστροφής Κρατήσεων
δ) Τμήμα Χρηματικών Διευκολύνσεων
ε) Τμήμα Τεχνικής Υπηρεσίας
στ) Καταβολής Μερισμάτων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Οι κυριότερες αρμοδιότητες του Αυτοτελούς Τμήματος Ποιότητας και Εσωτερικού Ελέγχου, το οποίο υπάγεται στο Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ. είναι:

 1. Ο προγραμματισμός, η μελέτη, η ανάπτυξη, η εφαρμογή και παρακολούθηση των κατάλληλων διαδικασιών για την υλοποίηση των αρχών της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Μ.Τ.Π.Υ.
 2. Η κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος δράσης και στόχων των Διευθύνσεων του Μ.Τ.Π.Υ. σε συνεργασία με όλες τις οργανικές μονάδες και η παρακολούθηση της εφαρμογής του.
 3. Η αναζήτηση εθνικών και συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πιθανή χρηματοδότηση δράσεων και εξοπλισμού του Μ.Τ.Π.Υ., η υποβολή προτάσεων, η διαχείριση και παρακολούθησή τους.
 4. Η οργάνωση, ο σχεδιασμός και η παρακολούθηση δράσεων που αποσκοπούν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη με την εφαρμογή καινοτόμων διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την επικοινωνία, τις νέες τεχνολογίες και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, καθώς και η υποβολή προτάσεων για τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.
 5. Ο έλεγχος επάρκειας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου (internal control) του Μ.Τ.Π.Υ. και η εισήγηση των σχετικών βελτιωτικών προτάσεων.
 6. Ο έλεγχος εφαρμογής των κανόνων δικαίου, ο έλεγχος της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών και του εσωτερικού κανονιστικού πλαισίου λειτουργίας του Μ.Τ.Π.Υ.
 7. Ο έλεγχος της ορθής διενέργειας των δαπανών, της ορθής είσπραξης και εμφάνισης των εσόδων, της διαχείρισης και αξιολόγησης κινδύνων, όπως και της διαχείρισης της περιουσίας του Μ.Τ.Π.Υ., για τον εντοπισμό και την αποτροπή τυχόν φαινομένων κακοδιοίκησης και κακοδιαχείρισης, κατάχρησης, σπατάλης, απάτης ή διαφθοράς.
 8. Ο έλεγχος των πληροφοριακών συστημάτων, προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον επιτυγχάνουν τους σκοπούς τους και εάν έχουν ενσωματωθεί σε αυτά επαρκείς ασφαλιστικές δικλείδες/μηχανισμοί ελέγχου.
 9. Η διαβεβαίωση περί της ακρίβειας, της αξιοπιστίας και της έγκαιρης προετοιμασίας των χρηματοοικονομικών και λοιπών αναφορών και περί της επάρκειας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου του Μ.Τ.Π.Υ.
 10. Η παρακολούθηση εκτέλεσης των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895345