ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΜΗΜΑ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων

Δ/νση:  Λυκούργου 12 – Τ.Κ. 10551 Αθήνα
Τηλ:  2131500 226, 066, 069, 071 ,073

Email: control@mtpy.gr