Αρχική » ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

Α.  Επιστροφή σε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Ή ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΥΣ για λάθος ποσοστά κράτησης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. που πραγματοποιήθηκε στη μισθοδοσία τους:

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση της μισθοδοτούσας Υπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της απαίτησης των αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατηθέντων ποσών, η αιτία της  παρακράτησης καθώς και το ποσό της απαίτησης.
 3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών στο οποίο να αναγράφονται τα έτη υπηρεσίας, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού, η ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων καθώς και η σχέση εργασίας (δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου κλπ).
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

Σημείωση: 

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

3. Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ).

Β)  Επιστροφή σε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  που μισθοδοτήθηκε χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο τις ακαθάριστες αποδοχές που έλαβε:

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση της μισθοδοτούσας Υπηρεσίας στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της απαίτησης των αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατηθέντων ποσών, η αιτία της απόδοσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης.
 3. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των ακαθάριστων αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ. 

Σημείωση: 

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

3. Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ).    

Γ)  Επιστροφή στο ΔΗΜΟΣΙΟ στην περίπτωση υπαλλήλου που εκ παραδρομής έλαβε μισθό χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο το καθαρό ποσό:

 1. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας που αιτείται την επιστροφή στην οποία θα αναγράφονται:  α) το χρονικό διάστημα της απαίτησης του αχρεωστήτως υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατηθέντος ποσού, β) αναλυτικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου που αφορά η επιστροφή, γ) η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, δ) η αιτία της απόδοσης  και ε) το ποσό της απαίτησης.
 2. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των καθαρών αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).

Σημείωση: 

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

 3. Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ. 2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ).

Δ)  Επιστροφή ποσών προς ΦΟΡΕΙΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα από εκ παραδρομής κατάθεση:

 1. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας που αιτείται την επιστροφή στην οποία θα αναφέρεται: α) το χρονικό διάστημα της απαίτησης του αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. παρακρατηθέντος ποσού, β) να αναγράφονται αναλυτικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου που αφορά η επιστροφή, γ) η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, δ) η αιτία της απόδοσης  και ε) το ποσό της απαίτησης.
 2. Αναλυτικό παραστατικό απόδοσης (διπλότυπο κατάθεσης στη ΔΥΟ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό απόδοσης του ποσού).
 3. Να αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) καθώς και ο ΑΦΜ του Φορέα που αιτείται την επιστροφή.

Σημείωση: 

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

3.  Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ).

Ε) Επιστροφή σε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΓΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ):

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Απόφαση επιβολής της ποινής της αργίας,
 3. Αμετάκλητη Αθωωτική Δικαστική Απόφαση,
 4. Απόφαση Επαναφοράς στα υπηρεσιακά καθήκοντα,
 5. Απόφαση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιστροφή ή μη των παρακρατηθεισών αποδοχών,
 6. Βεβαίωση της υπηρεσίας που να αναφέρει το χρονικό διάστημα της αργίας και τα ποσά των αποδοχών που αποδόθηκαν υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κατά το χρονικό διάστημα της αργίας,
 7. Αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το χρονικό διάστημα της αργίας όπου να φαίνονται οι υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεις,
 8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας  Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

Σημειώσεις: 

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

3. Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται σε διετή παραγραφή σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ), μετά την έκδοση της αμετάκλητης αθωωτικής απόφασης.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων:

2131500150, 2131500156, 2131500159.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895347