ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

         
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ)

Α) Επιστροφή σε ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ  που μισθοδοτήθηκε χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο τις ακαθάριστες αποδοχές που έλαβε:

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία, ΑΦΜ και ΑΜΚΑ.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας από την οποία μισθοδοτείται ο μέτοχος, στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της απαίτησης των αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, η αιτία της απόδοσης, καθώς και το ποσό της απαίτησης.
 3. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των ακαθάριστων αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ. 

Β)  Επιστροφή στο ΔΗΜΟΣΙΟ στην περίπτωση υπαλλήλου που εκ παραδρομής έλαβε μισθό χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο το καθαρό ποσό:

 1. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας που αιτείται την επιστροφή στην οποία θα αναγράφονται: α) Το χρονικό διάστημα της απαίτησης του αχρεωστήτως υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ποσού, β) αναλυτικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου που αφορά η επιστροφή, γ) η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, δ) η αιτία της απόδοσης και ε) το ποσό της απαίτησης.
 2. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των καθαρών αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).

Γ)  Επιστροφή ποσών προς ΦΟΡΕΙΣ του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ή ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ τομέα από εκ παραδρομής κατάθεση:

 1. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας που αιτείται την επιστροφή στην οποία θα αναφέρεται: α) το χρονικό διάστημα της απαίτησης του αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. ποσού, β) να αναγράφονται αναλυτικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου που αφορά η επιστροφή, γ) η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, δ) η αιτία της απόδοσης  και ε) το ποσό της απαίτησης.
 2. Αναλυτικό παραστατικό απόδοσης (διπλότυπο κατάθεσης στη Δ.Ο.Υ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό απόδοσης του ποσού).
 3. Να αναγράφεται ο τραπεζικός λογαριασμός (ΙΒΑΝ) καθώς και ο ΑΦΜ του Φορέα που αιτείται την επιστροφή.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ)

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση της Υπηρεσίας από την οποία μισθοδοτείται ο υπάλληλος, στην οποία να αναφέρεται το χρονικό διάστημα της απαίτησης των αχρεωστήτως  υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κρατήσεων, η αιτία της  παρακράτησης καθώς και το ποσό της απαίτησης.
 3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναγράφονται τα έτη υπηρεσίας, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού, η ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων, καθώς και αν παρακρατήθηκε το δικαίωμα εγγραφής, η προϋπηρεσία και τα χρονικά διαστήματα αυτής και η σχέση εργασίας (δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου κλπ).
 4. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

Σημείωση

Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις:

1.  Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

 3. Κάθε απαίτηση για επιστροφή υπόκειται στη διετή παραγραφή, σύμφωνα με το άρθρο 71 παρ.2 του Π.Δ. 422/1981 (κώδικας ΜΤΠΥ).

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΓΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Απόφαση επιβολής της ποινής της αργίας,
 3. Αμετάκλητη Αθωωτική Δικαστική Απόφαση,
 4. Απόφαση Επαναφοράς στα υπηρεσιακά καθήκοντα,
 5. Απόφαση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιστροφή ή μη των αποδοχών που παρακρατήθηκαν,
 6. Βεβαίωση της υπηρεσίας που να αναφέρει το χρονικό διάστημα της αργίας και τα ποσά των αποδοχών που αποδόθηκαν υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κατά το χρονικό διάστημα της αργίας,
 7. Αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το χρονικό διάστημα της αργίας όπου να φαίνονται οι υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεις,
 8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

Σημείωση 

1Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

2. Ενδέχεται κατά περίπτωση, στην επεξεργασία των αιτημάτων να ζητηθούν εκ των υστέρων και επιπλέον δικαιολογητικά πέραν των ανωτέρω.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων:

2131500150, 2131500156, 2131500159