ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΑΧΡΕΩΣΘΗΤΩΣ ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΝΤΩΝ ΠΟΣΩΝ

         
Ι. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ , ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟ)

Α)  Επιστροφή στο ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ που μισθοδοτήθηκε χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο τις ακαθάριστες αποδοχές που έλαβε:

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία και ΑΦΜ.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση αποδοχών και καταθέσεων για το χρονικό διάστημα που ζητείται επιστροφή καταθέσεων, στην οποία να αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων και του Δικαιώματος Εγγραφής, η αιτία της απόδοσης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων χωρίς αυτές να οφείλονται και τα ποσά αυτών.
 3. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των ακαθάριστων αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).
 4. Μισθοδοτικές καταστάσεις για το όλο χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή καταθέσεων (υπογεγραμμένες αρμοδίως). Σε περίπτωση που ο μισθοδοτούμενος εισέπραξε αποδοχές από δύο υπηρεσίες (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ.) υποβάλλονται οι καταστάσεις μισθοδοσίας και από τις δύο υπηρεσίες.
 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Λαϊκής Τράπεζας, American Express, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ. 

Β)  Επιστροφή στο ΔΗΜΟΣΙΟ στην περίπτωση υπαλλήλου που εκ παραδρομής έλαβε μισθό χωρίς να το δικαιούται και επέστρεψε στο Δημόσιο το καθαρό ποσό:

 1. Αναλυτική Βεβαίωση αποδοχών και καταθέσεων για το χρονικό διάστημα που ζητείται επιστροφή καταθέσεων, στην οποία να αναγράφονται αναλυτικά τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία του υπαλλήλου που αφορά η επιστροφή, η ημερομηνία έναρξης διενέργειας των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων και του Δικαιώματος Εγγραφής, η αιτία της απόδοσης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων χωρίς αυτές να οφείλονται και τα ποσά αυτών.
 2. Αντίγραφο του διπλότυπου κατάθεσης των καθαρών αποδοχών στη Δ.Ο.Υ. (ή άλλα παραστατικά απόδοσης).
 3. Μισθοδοτικές καταστάσεις για το όλο χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή κρατήσεων(υπογεγραμμένες αρμοδίως). Σε περίπτωση που ο μισθοδοτούμενος εισέπραξε αποδοχές από δύο υπηρεσίες (λόγω απόσπασης, μετάταξης κλπ.) υποβάλλονται οι καταστάσεις μισθοδοσίας και από τις δύο υπηρεσίες.

Γ)  Επιστροφή ποσών προς υπηρεσίες από εκ παραδρομής κατάθεση
1.  Αναλυτικό έγγραφο για την εκ παραδρομής κατάθεση,
2   Αναλυτικό παραστατικό απόδοσης (διπλότυπο κατάθεσης στη ΔΟΥ ή οποιοδήποτε άλλο παραστατικό απόδοσης)
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

ΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΥΠΕΡ Μ.Τ.Π.Υ. ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ (ΣΕ ΜΗ ΜΕΤΟΧΟΥΣ Η ΣΕ ΜΕΤΟΧΟΥΣ ΜΕ ΛΑΘΟΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΕΚ ΠΑΡΑΔΡΟΜΗΣ)

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Αναλυτική Βεβαίωση αποδοχών και καταθέσεων για το χρονικό διάστημα που ζητείται επιστροφή καταθέσεων, στην οποία να αναφέρεται η αιτία της απόδοσης υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων χωρίς αυτές να οφείλονται και τα ποσά αυτών.
 3. Αναλυτικό Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών στο οποίο να αναγράφονται τα έτη υπηρεσίας, το ΦΕΚ και η ημερομηνία διορισμού, η ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεων, καθώς και αν παρακρατήθηκε το δικαίωμα εγγραφής, η προϋπηρεσία και τα χρονικά διαστήματα αυτής και η σχέση εργασίας (δημοσίου, ιδιωτικού δικαίου κλπ)
 4. Μισθοδοτικές καταστάσεις για το όλο χρονικό διάστημα που αφορά η επιστροφή κρατήσεων (υπογεγραμμένες αρμοδίως).
 5. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Λαϊκής Τράπεζας, American Express, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.
 6. Ειδικά: για τα πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις των άρθρ. 32 Ν2190/1994, άρθρ.6 Ν2703/1999, άρθρ.2 Ν.3075/2002 όπως π.χ. οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, οι Πρόεδροι και Αναπληρωτές Γενικοί Διευθυντές των ΔΥΠΕ και οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές των Νοσοκομείων των ΔΥΠΕ, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Π. κ.α. πρέπει να υποβληθεί και Βεβαίωση αποδοχών και καταθέσεων που θα διενεργούνταν αν οι ανωτέρω υπηρετούσαν για το εν λόγω χρονικό διάστημα στην οργανική τους θέση.

*Ενδέχεται κατά περίπτωση και ύστερα από έλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου να ζητηθούν εκ των υστέρων και άλλα δικαιολογητικά πέρα των ανωτέρω.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

ΙΙΙ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΡΓΙΑΣ (ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ)

 1. Αίτηση επιστροφής του ενδιαφερόμενου όπου να αναγράφονται τα πλήρη προσωπικά και υπηρεσιακά του στοιχεία.
 2. Απόφαση επιβολής της ποινής της αργίας,
 3. Αμετάκλητη Αθωωτική Δικαστική Απόφαση,
 4. Απόφαση Επαναφοράς στα υπηρεσιακά καθήκοντα,
 5. Απόφαση αρμόδιου Υπηρεσιακού Συμβουλίου για την επιστροφή ή μη των παρακρατηθεισών αποδοχών,
 6. Βεβαίωση της υπηρεσίας που να αναφέρει το χρονικό διάστημα της αργίας και τα ποσά των αποδοχών που αποδόθηκαν υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κατά το χρονικό διάστημα της αργίας,
 7. Αναλυτικές μισθοδοτικές καταστάσεις για όλο το χρονικό διάστημα της αργίας όπου να φαίνονται οι υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. καταθέσεις,
 8. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου της Τράπεζας (εκτός: Τράπεζας της Ελλάδος, Λαϊκής Τράπεζας, American Express, Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου και Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) με πρώτο όνομα του δικαιούχου όπου να αναγράφεται ευκρινώς το ΙΒΑΝ.

Ειδικά: Για τους υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών και του Υπ. Εξωτερικών δεν απαιτείται απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου παρά μόνο αμετάκλητη Αθωωτική Δικαστική Απόφαση. (Σε περιπτώσεις δωροδοκίας ή λαθρεμπορίας απαιτείται δεσμευτική – διαπιστωτική πράξη της Διοίκησης). *Ενδέχεται κατά περίπτωση και ύστερα από έλεγχο του φακέλου του ενδιαφερομένου να ζητηθούν εκ των υστέρων και άλλα δικαιολογητικά πέρα των ανωτέρω.
Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι πρόσφατα.

Τηλέφωνα επικοινωνίας Τμήματος Επιστροφής Κρατήσεων: 2131500156, 2131500158, 2131500159
Φαξ: 2103251016