Αρχική » ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

  • Σχετικά με την επεξεργασία κανονισμού μερίσματος των μετόχων των οποίων οι αιτήσεις για απονομή ατομικού μερίσματος είχαν υποβληθεί στο ΜΤΠΥ έως και 29/02/2024. (Έγγραφο pdf)
  • Σχετικά με τους μετόχους που πάσχουν από βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 6 του Ν.3620/2007 (Έγγραφο pdf).
  • Τρόπος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την επεξεργασία της αίτησης κανονισμού μερίσματος ή κατά την αναθεώρηση απόφασης κανονισμού μερίσματος (Έγγραφο pdf).
  • Σχετικά με τους υπαλλήλους -μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί) εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,έχει εφαρμογή με αρ. 22η/8.6.2015 απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ με την σχετική νομοθετική διάταξη του Ν.4387/2016 άρθρο 48 παρ. 10, που ακολούθησε. Σύμφωνα με αυτή «οι υπάλληλοι –μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί… και όσοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο τόσο χρόνο υπηρεσίας, όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς ανάληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτό».

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα
Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
α. απομακρυνθεί από την Υπηρεσία και έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου και δικαιωθεί συντάξεως.
β. απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
γ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
δ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει με εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο
ε. σύμφωνα με τον Ν. 1897/1990 (αντιτρομοκρατικός νόμος, άρθρο 1), είναι δημόσιος λειτουργός που έχει καταστεί μερικώς ή ολικώς ανίκανος εργασίας εξαιτίας τρομοκρατικής ενέργειας ή είναι μέλος της οικογένειας αυτού (εφόσον επήλθε θάνατος) και δικαιούνται πλήρες μέρισμα..

2. Δικαιολογητικά
α. Δελτίο ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, που συντάσσεται από τη Δ/νση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται
β. αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης ΕΦΚΑ με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από το Δημόσιο, το οποίο διαβιβάζεται πλέον υπηρεσιακά χωρίς τη μεσολάβηση του ενδιαφερομένου.
γ. Στην περίπτωση του μετόχου που έχει άλλο κύριο φορέα ασφάλισης πλην του Δημοσίου (π.χ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κ.λ.π) πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης με την οποία του κανονίσθηκε σύνταξη

3. Βασικές αρχές που διέπουν τον υπολογισμό του μερίσματος
Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Ταμείου μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και γι’ αυτό πρέπει  να  ικανοποιεί  πέντε βασικές αρχές:
α. να είναι δίκαιος,
β. να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου,
γ. να μην λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων  και των μερισματούχων,     
δ. να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση και τέλος
ε. να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν. 

4. Υπολογισμός μερίσματος

Το άρθρο 49 του Π.Δ. 422/1981, αντικαθίσταται με όσα προβλέπονται στο Ν. 4387/2016 (Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ), άρθρο 48, παρ. 4., ως εξής:

Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):

α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής:

Μ = μηνιαίο μέρισμα,
Μ.α =α΄ υπομέρισμα,
Μ.β = β΄ υπομέρισμα,
ΒΜ = βασικός μισθός,
ΛΑ = λοιπές αποδοχές,
ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη,
Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης. 

Ως βασικός μισθός (ΒΜ) λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος του Β.Μ., ο οποίος ανευρίσκεται λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των μηνιαίων βασικών μισθών από το έτος 2002 και μετά, όπως αναπροσαρμόζονται με βάση το δείκτη μεταβολής τιμών, το οποίο άθροισμα στη συνέχεια διαιρείται με το σύνολο των μηνών του χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται και το υπομέρισμα των λοιπών αποδοχών  (επιδομάτων-αποζημιώσεων) για όσες εξ αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε τακτική υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση.
Από το έτος 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης έχει καθοριστεί σε 0,215%.

Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.

5. Έναρξη του μερίσματος
Το δικαίωμα για μέρισμα αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διακοπής της μισθοδοσίας ή σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης την ημερομηνία που ορίζει η συνταξιοδοτική πράξη του Γ.Λ.Κ.

6. Διακοπή ατομικού μερίσματος
Σε περίπτωση επανόδου του μετόχου στην υπηρεσία, ή λόγω θανάτου.

7. Εφ΄ άπαξ βοήθημα
Αν ο μέτοχος πεθάνει στην Υπηρεσία και δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος τα μέλη της ορφανικής οικογένειας του εφόσον θα είχαν δικαίωμα μερίσματος από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί “εφ’ άπαξ βοήθημα” ως εξής:

  1. Για συμμετοχή μέχρι 3 έτη 1467,35 €
  2. Για συμμετοχή από 3 – 6 έτη 2201,03 €
  3. Για συμμετοχή από 6 και άνω 2934,70 €.

Η αξίωση της παροχής αυτής παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια από το τέλος του έτους που απεβίωσε ο μέτοχος.

8. Αναθεώρηση μερίσματος
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ για απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.

Βασική προϋπόθεση για την αναθεώρηση του μερίσματος του ΜΤΠΥ είναι η έκδοση αντίστοιχης Συνταξιοδοτικής Πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867305