ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

 • Σχετικά με την επεξεργασία κανονισμού μερίσματος των μετόχων των οποίων οι αιτήσεις για απονομή ατομικού μερίσματος είχαν υποβληθεί στο ΜΤΠΥ έως και 31/8/2021. (Έγγραφο pdf)
 • Σχετικά με τους μετόχους που πάσχουν από βήτα ομόζυγο μεσογειακή ή δρεπανοκυτταρική ή μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρ. 6 του Ν.3620/2007 (Έγγραφο pdf).
 • Τρόπος εξόφλησης του οφειλόμενου ποσού από αναγνώριση προϋπηρεσίας κατά την επεξεργασία της αίτησης κανονισμού μερίσματος ή κατά την αναθεώρηση απόφασης κανονισμού μερίσματος (Έγγραφο pdf).
 • Σχετικά με τους υπαλλήλους -μετόχους του Μ.Τ.Π.Υ που έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων (καρδιά, πνεύμονες, ήπαρ, πάγκρεας και νεφροί) εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,έχει εφαρμογή με αρ. 22η/8.6.2015 απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ με την σχετική νομοθετική διάταξη του Ν.4387/2016 άρθρο 48 παρ. 10, που ακολούθησε. Σύμφωνα με αυτή «οι υπάλληλοι –μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ οι οποίοι είναι παντελώς τυφλοί, παραπληγικοί ή τετραπληγικοί… και όσοι έχουν υποστεί μεταμόσχευση μυελού των οστών ή συμπαγών οργάνων εφόσον συντρέχει ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%,δικαιούνται να αναγνωρίσουν ως χρόνο πλασματικής συμμετοχής στο Ταμείο τόσο χρόνο υπηρεσίας, όσος αναλογεί στην απονεμηθείσα σε αυτούς σύνταξη προς ανάληψη μερίσματος ανάλογου προς το χρόνο αυτό».

1. Προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα
Ο μέτοχος θεμελιώνει δικαίωμα για μέρισμα αν:
α. απομακρυνθεί από την Υπηρεσία έχει 20 χρόνια συνολικής συμμετοχής στην Ασφάλιση του Ταμείου και δικαιωθεί συντάξεως.
β. απολυθεί από την Υπηρεσία λόγω ορίου ηλικίας ή 35ετίας ή κατάργησης της θέσης κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
γ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας που δεν οφείλεται στην Υπηρεσία κι έχει 15 χρόνια συνολικής συμμετοχής
δ. δικαιωθεί σύνταξης από το Δημόσιο λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας, που οφείλεται στην Υπηρεσία και συμπληρώσει μ’ εξαγορά 15ετή συμμετοχή, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει στο Ταμείο
ε. είναι έγγαμη γυναίκα ή χήρα ή διαζευγμένη με ανήλικα παιδιά, έχει κατά την ημέρα εξόδου από την Υπηρεσία 15ετή συμμετοχή κι εξαγοράζει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι την 20ετία.

2. Δικαιολογητικά
α. Δελτίο ατομικής και υπηρεσιακής κατάστασης του υπαλλήλου, που συντάσσεται από τη Δ/νση Διοικητικού του υπαλλήλου που συνταξιοδοτείται
β. αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους με την οποία κανονίσθηκε σύνταξη από το Δημόσιο, το οποίο διαβιβάζεται πλέον υπηρεσιακά από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους χωρίς τη μεσολάβηση του ενδιαφερομένου.
γ. Στην περίπτωση του μετόχου που έχει άλλο κύριο φορέα ασφάλισης πλήν του Δημοσίου (π.χ ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ κ.λ.π) πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει αντίγραφο της συνταξιοδοτικής Πράξης με την οποία του κανονίσθηκε σύνταξη


3. Βασικές αρχές που διέπουν τον υπολογισμό του μερίσματος
Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Tαμείου μέσα στα πλαίσια της ισχύουσας νομοθεσίας και γι’ αυτό πρέπει  να  ικανοποιεί  πέντε βασικές αρχές:
α. να είναι δίκαιος,
β. να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Tαμείου,
γ. να μην λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων  και των    μερισματούχων,     
δ. να εξασφαλίζει την βιωσιμότητα του Tαμείου σε μακροπρόθεσμη βάση και τέλος
ε. να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν. 

4. Υπολογισμός μερίσματος

Διευκρινήσεις για την ορθή συμπλήρωση και αποστολή των Δ.Α.Υ.Κ. των προς μερισματοδότηση από το Μ.Τ.Π.Υ. μετόχων, σύμφωνα με τις διατάξεις των Ν. 4024/2011 και 4052/2012

Με τους νόμους 4024/2011 και 4052/2012 αντικαταστάθηκαν οι Συντάξιμες Αποδοχές ΣΑ με τον Βασικό Μισθό ΒΜ και ο υπολογισμός του μερίσματος έγινε αναλογικός ως προς τα άλλα επιδόματα, με βάση το χρόνο συμμετοχής κάθε επιδόματος, καθιερώθηκε δε και ο μήνας συμμετοχής.
Η τροποποίηση του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/81 που πραγματοποιήθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4024/2011 απέβλεπε στη διόρθωση της εσφαλμένης διατύπωσης του άρθρου 3 του Ν. 3336/2005, που είχε σαν αποτέλεσμα την απομάκρυνση του Ταμείου από τη βασική καταστατική του διάταξη της «…κατ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους και τας οικογένειας αυτών …».
Ο υπολογισμός του μερίσματος βασίζεται στο βασικό μισθό του μισθολογικού κλιμακίου ή βαθμού που έφερε ο υπάλληλος κατά την έξοδο από την υπηρεσία.
Έτσι, το άρθρο 49 του π.δ. 422/1981, αντικαθίσταται με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 ως εξής:

 1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μ.Τ.Π.Υ. είναι ίσο με το άθροισμα:

α) του 20% του βασικού μισθού με το επίδομα χρόνου υπηρεσίας επί τα έτη συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (α΄υπομέρισμα) και
β) του 20% των «τυχόν άλλων αποδοχών» επί τα έτη συμμετοχής εκάστων στην ασφάλιση του Ταμείου, δια 35, επί το συντελεστή προσαρμογής (Σ) 0,8075 (β΄υπομέρισμα).
2) Απαραίτητη προϋπόθεση προκειμένου να ληφθούν υπόψη για τον κανονισμό του μερίσματος, ο βασικός μισθός, το επίδομα χρόνου υπηρεσίας και οι τυχόν άλλες αποδοχές, είναι να έχουν υποβληθεί οι αποδοχές αυτές στη προβλεπόμενη από τις διατάξεις του άρθρου 26, παρ. 1 περίπτωση α΄του π.δ. 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. Ουδεμία μισθολογική απολαβή ή τμήμα της δεν λαμβάνεται υπόψη για τον κανονισμό, εάν δεν έχει υποβληθεί στην κράτηση που προαναφέρεται.
Οι παράγραφοι 3,4 και 5 του άρθρου 49 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114) όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 3 του άρθρου 3 του Ν. 4024/2011 (Α΄226), αντικαθίστανται ως εξής:

 1. Ως βασικός μισθός για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται: α) έτη υπηρεσίας έως 31/10/2011, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και το χρονοεπίδομα που έφερε ο υπάλληλος την 31/10/2011 και β) για τα έτη υπηρεσίας που αντιστοιχούν από 01/11/2011 και μέχρι την έξοδο, ο βασικός μισθός του ΜΚ ή βαθμού και χρονοεπιδόματος που φέρει ο υπάλληλος κατά την έξοδό του από την υπηρεσία, τα οποία υπολογιζόμενα σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό α΄υπομερίσματος.
 2. Ως «τυχόν άλλες αποδοχές» νοούνται τα επιδόματα, οι αποζημιώσεις και τα ποσά που συνεντέλλονται με τις συντάξιμες αποδοχές, αναλόγως των μηνών κατά τα οποία διενεργήθηκε επ’ αυτών η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του πδ 422/81, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και οι οποίες υπολογιζόμενες σύμφωνα με την παράγραφο 1 δίνουν το ποσό β΄ υπομερίσματος.
 3. Το άθροισμα των ποσών των υπομερισμάτων της παρ. 1, όπως αναλύονται στις παρ. 3 και 4, αποτελεί το συνολικό ποσό του δικαιούμενου μερίσματος, σύμφωνα με τους ακόλουθους μαθηματικούς τύπους, οι οποίοι βέβαια μπορούν να αναπτυχθούν σε περισσότερους ανάλογα με τα κατά περίπτωση επιδόματα – αποζημιώσεις:

Α) α΄υπομέρισμα =(Α.α.+Α.β)
Α.α 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 31.10.2011)*[έτη έως 31.10.2011/35]*Σ
Α.β 20%*(ΒΜ+επιδομα χρόνου υπηρεσίας έως 01.11.2011)*[έτη από 01.11.2011/35]*Σ
Β) β΄υπομέρισμα = 20%*(«τυχόν άλλες αποδοχές»)*[μήνες/420]*Σ
Μηνιαίο μέρισμα (Μ)=(Α΄υπομέρισμα +Β΄υπομέρισμα)

Επίσης, το άρθρο 49 του Π.δ. 422/1981 (Α΄ 114) αντικαθίσταται με όσα προβλέπονται στο Ν. 4387/2016 (Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ), άρθρο 48, παρ. 4., ως εξής:

1. Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):

α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,

β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση):

Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.

Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής:

Μ = μηνιαίο μέρισμα,
Μ.α =α΄ υπομέρισμα,
Μ.β = β΄ υπομέρισμα,
ΒΜ = βασικός μισθός,
ΛΑ = λοιπές αποδοχές,
ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση από την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενος σε έτη,
Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης. 

2. α) Ως βασικός μισθός (ΒΜ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά το βασικό μισθό και το τυχόν επίδομα χρόνου υπηρεσίας βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις.
β) Ως λοιπές αποδοχές (ΛΑ) για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου νοείται το τμήμα εκείνο των συντάξιμων αποδοχών για κύρια σύνταξη σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, το οποίο αφορά τις επιπλέον του βασικού μισθού (ΒΜ), λοιπές αποδοχές (επιδόματα, αποζημιώσεις κ.λπ.) βάσει των οποίων κανονίσθηκε το πρώτον νομίμως η σύνταξη κύριας ασφάλισης του μετόχου, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις και με την προϋπόθεση ότι επί των αποδοχών αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η προβλεπόμενη κράτηση, σύμφωνα με την περίπτωση Α΄ της παρ. 1 του άρθρου 26 του Π.δ. 422/1981, όπως εκάστοτε ισχύει, υπέρ του Μ.Τ.Π.Υ. και για όσο χρόνο διενεργήθηκε και αποδόθηκε.

3. Ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης (Σ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου αναπροσαρμόζεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου κάθε έτους με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ως το γινόμενο του ετήσιου συντελεστή αναπλήρωσης 0,215% επί το πηλίκο των εκτιμώμενων ετήσιων εσόδων αφαιρουμένων των διοικητικών εξόδων, προς τις αντίστοιχες παροχές τρέχοντος έτους, προκειμένου να αποφεύγεται η δημιουργία ετήσιων ελλειμμάτων σε ταμειακή και δεδουλευμένη βάση.


5. Έναρξη του μερίσματος
Το δικαίωμα για μέρισμα αρχίζει από την επόμενη της ημέρας διακοπής της μισθοδοσίας ή εφόσον καταβλήθηκαν τρίμηνες αποδοχές από την επόμενη λήξης αυτών ή σε περίπτωση αναστολής της σύνταξης την ημερομηνία που ορίζει η συνταξιοδοτική πράξη του Γ.Λ.Κ.

6. Διακοπή ατομικού μερίσματος
Σε περίπτωση επανόδου του μετόχου στην υπηρεσία, ή λόγω θανάτου.

7. Εφ΄ άπαξ βοήθημα
Αν ο μέτοχος πεθάνει στην Υπηρεσία και δεν έχει συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής για θεμελίωση δικαιώματος μερίσματος τα μέλη της ορφανικής οικογένειας του εφόσον θα είχαν δικαίωμα μερίσματος από μεταβίβαση, δικαιούνται όλα μαζί “εφ’ άπαξ βοήθημα” ως εξής:

 1. Για συμμετοχή μέχρι 3 έτη 1467,35 €
 2. Για συμμετοχή από 3 – 6 έτη 2201,03 €
 3. Για συμμετοχή από 6 και άνω 2934,70 €.

Η αξίωση της παροχής αυτής παραγράφεται ύστερα από 2 χρόνια από το τέλος του έτους που απεβίωσε ο μέτοχος.

8. Αναθεώρηση μερίσματος
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΜΤΠΥ για απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους.


Βασική προϋπόθεση για την αναθεώρηση του μερίσματος του ΜΤΠΥ είναι η έκδοση αντίστοιχης Συνταξιοδοτικής Πράξης από την αρμόδια Υπηρεσία του e-ΕΦΚΑ.