Αρχική » ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα;

Οι προϋποθέσεις θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος σε μέρισμα είναι:
α) η εικοσαετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος παραιτηθεί από την υπηρεσία ή απολυθεί για οποιοδήποτε λόγο (πλην της περιπτώσεως απολύσεως λόγω ορίου ηλικίας ή λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας).
β) η δεκαπενταετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος απολυθεί από την υπηρεσία του λόγω ορίου ηλικίας ή κατάργησης θέσης.
γ) η δεκαπενταετής συμμετοχή στο ΜΤΠΥ, εφόσον ο μέτοχος απολυθεί λόγω σωματικής ή διανοητικής ανικανότητας.

Ποιός είναι ο τύπος υπολογισμού του μερίσματος;

Με το άρθρο 48 παρ. 1 του ν. 4387/2016 εισάγεται από 1/1/2016 νέος τρόπος υπολογισμού του μηνιαίου μερίσματος του ΜΤΠΥ και συγκεκριμένα:
Το μηνιαίο μέρισμα (Μ) των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) καθορίζεται ίσο με το άθροισμα (Μ = Μ.α + Μ.β):
α) του βασικού μισθού επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο: Υπομέρισμα Μ.α = ΒΜ * ΧΣ * Σ,
β) των λοιπών αποδοχών επί το χρόνο συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους των αποδοχών αυτών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η πάγια κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ανερχόμενη σήμερα σε ποσοστό 4% κράτηση (ή σε όποιο ποσοστό αυτή διαμορφωθεί στο μέλλον), αναγόμενο σε έτη, επί τον ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης (Σ), σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο (ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει περισσότερα υπομερίσματα Μ.β ανάλογα με το κατά περίπτωση επίδομα ή αποζημίωση): Υπομέρισμα Μ.β = ΛΑ * ΧΣ * Σ.
Στους ανωτέρω τύπους νοούνται τα εξής: Μ = μηνιαίο μέρισμα, Μ.α =α΄ υπομέρισμα, Μ.β = β΄ υπομέρισμα, ΒΜ = βασικός μισθός, ΛΑ = λοιπές αποδοχές, ΧΣ = χρόνος συμμετοχής στην ασφάλιση του Μ.Τ.Π.Υ., για τον οποίο διενεργήθηκε επί κάθε είδους αποδοχών και αποδόθηκε στο Μ.Τ.Π.Υ. η πάγια κράτηση υπέρ Μ.Τ.Π.Υ., ανερχόμενη σήμερα σε ποσοστό 4% (ή σε όποιο ποσοστό αυτή διαμορφωθεί στο μέλλον), αναγόμενος σε έτη, Σ = ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης.
Διευκρινίζεται ότι για την εφαρμογή του νέου τύπου υπολογισμού ως βασικός μισθός (ΒΜ) λαμβάνεται υπόψη ο Μέσος Όρος του Β.Μ., ο οποίος ανευρίσκεται λαμβάνοντας υπόψη το άθροισμα των μηνιαίων βασικών μισθών από το έτος 2002 και μετά, όπως αναπροσαρμόζονται με βάση το δείκτη μεταβολής τιμών, το οποίο άθροισμα στη συνέχεια διαιρείται με το σύνολο των μηνών του χρόνου συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ.  Με ανάλογο τρόπο υπολογίζεται και το υπομέρισμα των λοιπών αποδοχών  (επιδομάτων-αποζημιώσεων) για όσες εξ αυτών διενεργήθηκε και αποδόθηκε τακτική υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. κράτηση.
Από το έτος 2016 ο ετήσιος συντελεστής αναπλήρωσης έχει καθοριστεί σε 0,215%.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις για την μεταβίβαση του μερίσματος θανόντος μερισματούχου;

Το προς απονομή δικαίωμα των αποβιούντων μετόχων/μερισματούχων μεταβιβάζεται στο/η χήρο/α σύζυγο και, ελλείψει χήρου/ας, στα ανήλικα ορφανά τέκνα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων/ μερισματούχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους & όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση μέχρι τις 31/12 κάθε έτους πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.
Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, τα ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.
Ο γάμος πρέπει να έχει τελεσθεί τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν το θάνατο του μετόχου/μερισματούχου, εκτός αν ο μέτοχος απεβίωσε στην Υπηρεσία ή από το γάμο γεννήθηκαν τέκνα, οπότε και αναγνωρίζεται οποτεδήποτε και αν έχει τελεσθεί.

Πως υπολογίζονται τα ποσά του μεταβιβασθέντος μερίσματος στην ορφανική οικογένεια;

Ο/η χήρος/α ως μοναδικό μέλος της ορφανικής οικογένειας δικαιούται:
– εάν δεν έχει τέκνα, τα 4/8 (το μισό) του μερίσματος που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
– με ένα τέκνο (ανήλικο άγαμο ή ενήλικο άγαμο σπουδάζον μέχρι 24 ετών ή ενήλικο άγαμο ανίκανο σε ποσοστό 67%) δικαιούται τα 5/8 που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
– με περισσότερα του ενός τέκνα (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα μέχρι 24 ετών ή ενήλικα άγαμα ανίκανα σε ποσοστό 67%) δικαιούται τα 6/8 που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
Ελλείψει χήρου/χήρας (δηλαδή σε περίπτωση προαποβίωσής του/της ή στη συνέχεια διαγραφής του/της χήρου/ας, λόγω θανάτου, γάμου ή ηλικίας), την ορφανική οικογένεια συνιστούν πλέον τα τέκνα του αποβιώσαντος μετόχου/μερισματούχου (ανήλικα άγαμα ή ενήλικα άγαμα σπουδάζοντα μέχρι 24 ετών ή ενήλικα άγαμα ανίκανα σε ποσοστό 67%), στα οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα σε αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος. Δηλ.
α) Ένα ορφανό τέκνο δικαιούται τα 4/8 (το μισό) του μερίσματος που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
β) Περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα δικαιούνται τα 6/8 ( ή 3/4) που ελάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας σε ίσα μερίδια.

Υπάρχουν ηλικιακά κριτήρια ή χρονικοί περιορισμοί στη λήψη χηρικού μερίσματος;

Βάσει του άρθρου 40 παρ. 4 του ν. 4670/2020, εάν μοναδικός δικαιούχος μεταβίβασης μερίσματος είναι ο χήρος/χήρα ισχύουν τα εξής: Εάν ο χήρος/χήρα δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του μερισματούχου, τότε δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών ετών μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή του μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του, εκτός κι αν είναι ανίκανος για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος σε ποσοστό 67% και άνω.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την επαναχορήγηση του χηρικού μερίσματος σε χήρους/χήρες που συμπλήρωσαν το 67ο έτος της ηλικίας τους;

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή αίτησης στο Μ.Τ.Π.Υ. με τα εξής δικαιολογητικά:

-φωτοτυπία ταυτότητας

-Φωτοτυπία τραπεζικού λογαριασμού με πρώτο ή μοναδικό δικαιούχο το χήρο/χήρα

-πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

Πώς υποβάλλεται αίτηση μεταβίβασης, επαναχορήγησης χηρικού μερίσματος, πιστοποιητικά σπουδών, πιστοποιητικά ανικανότητας, αίτηση κληρονομικού δικαιώματος στο Μ.Τ.Π.Υ. ;

Οι ανωτέρω αιτήσεις υποβάλλονται με τους εξής τρόπους:

-ηλεκτρονικά, μεταβαίνοντας στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. www.mtpy.gr , στο παράθυρο «e-Aιτήματα»

 -ταχυδρομικά, στη διεύθυνση Λυκούργου 12, ΤΚ 10551, Αθήνα

-αυτοπροσώπως, κάθε Τρίτη ή Πέμπτη 8:30 με 14:00 στη διεύθυνση Λυκούργου 12, ΤΚ 10551, Αθήνα

Τι γίνεται στην περίπτωση θανάτου μετόχου υπό συνταξιοδότηση;

Με δεδομένο ότι έχει υποβληθεί από την Υπηρεσία το ΔΑΥΚ του υπαλλήλου, κανονίζεται το μέρισμά του. Τυχόν οφειλόμενο ποσό αναδρομικών μερισμάτων (ποσό από ημερ/νία δικαιούμενης έναρξης καταβολής μερίσματος έως ημερομηνίας θανάτου) καταβάλλεται στους κληρονόμους του αποβιώσαντος μετόχου μετά την υποβολή των απαιτουμένων δικαιολογητικών κληρονομικού δικαιώματος.
Οι δικαιούμενοι της μεταβίβασης του μερίσματος (χήρος/α ή τέκνα) υποβάλλουν δικαιολογητικά και μεταβιβάζεται σε αυτούς το μέρισμα από την επομένη της παρόδου ενός μήνα από το θάνατό του.

Είναι αναγκαία η προσκόμιση της πράξης κανονισμού σύνταξης από τον ΕΦΚΑ για τον κανονισμό του μερίσματος;

Για την επεξεργασία των αιτήσεων κανονισμού μερίσματος ή μεταβίβασης μερίσματος, οι οποίες κατατίθενται μετά την έναρξη του ν. 4387/2016, δεν απαιτείται η προηγούμενη λήψη από το Μ.Τ.Π.Υ. της πράξης κανονισμού της κύριας σύνταξης, εφόσον έχουμε λάβει το Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής κατάστασης ηλεκτρονικά.

Ποιος είναι ο χρόνος αναμονής για τον κανονισμό του μερίσματος;

Ο χρόνος αναμονής των υποθέσεων για τον κανονισμό μερίσματος κυμαίνεται περίπου σε ένα εξάμηνο από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της αίτησης.

Υπάρχει προθεσμία για τον κανονισμό του μερίσματος μετά τον τερματισμό της υπηρεσίας ή την μεταβίβαση του μερίσματος μετά τον θάνατο μερισματούχου;

Όχι, το δικαίωμα δεν παραγράφεται. Ως προς τα δικαιούμενα αναδρομικά ποσά όμως, από Κανονισμό Μερίσματος ή Μεταβίβαση Μερίσματος, ισχύει η διάταξη του άρθρου 71 του Κώδικα του Μ.Τ.Π.Υ. (Π.Δ. 422/1981), σύμφωνα με την οποία κάθε απαίτηση μετόχου ή της οικογενείας αυτού παραγράφεται υπέρ του Ταμείου μετά από δύο έτη, από τότε που καθίσταται απαιτητή (Διετής Παραγραφή).

Ποιός είναι ο χρόνος αναμονής για την αποστολή των Αποφάσεων Απονομής Μερίσματος; (Απονομής ή Αναθεώρησης Ατομικού Μερίσματος και Μεταβίβασης ή Αναθεώρησης Μεταβίβασης Μερίσματος)

Από 1/7/2016 και μετά, όλες οι αποφάσεις αναπροσαρμογής μερισμάτων, κανονισμού ή αναθεώρησης μερίσματος, μεταβίβασης μερίσματος ή αναθεώρησης μεταβιβασθέντος μερίσματος, μαζί με τα σχετικά διαβιβαστικά τους, αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΜΤΠΥ.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

867331