Αρχική » ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΩΝ
Το μέρισμα κανονίζεται εφόσον υποβληθούν στο Ταμείο η αίτηση και τα απαραίτητα στοιχεία-δικαιολογητικά για τον κανονισμό του μερίσματος. Με τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ ο μερισματούχος μπορεί από την προσωποποιημένη πληροφόρηση να έχει πρόσβαση στην Απόφαση Κανονισμού του μερίσματός του και στις καταβολές.


ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
Οι πληρωμές μερισμάτων γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων, μέσω του διατραπεζικού συστήματος ΔΙΑΣ.
Τα μερίσματα καταβάλλονται τριμηνιαίως την προτελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε ημερολογιακού τριμήνου (μήνες Μάρτιος, Ιούνιος, Σεπτέμβριος & Δεκέμβριος) στον τραπεζικό λογαριασμό που έχει δηλώσει ο κάθε μερισματούχος.

Κατεβάστε τις σχετικές Υπουργικές Αποφάσεις:

  • Καθορισμός τρόπου και χρόνου καταβολής μερισμάτων από το ΜΤΠΥ για τους λοιπούς μήνες έτους 2016, ΦΕΚ 799/24-3-2016
  • Καθορισμός τρόπου καταβολής μερισμάτων από το Μ.Τ.Π.Υ. για το έτος 2022 και εφεξής, ΦΕΚ 801/23-2-2022

 

Εφαρμογή των Ν.3986/11, Ν.4024/11 & Ν.4093/12
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 13 του άρθρου 44 του Ν. 3986/11 από 1-9-2011 θεσπίστηκε Ειδική Εισφορά Συνταξιούχων Επικουρικής Ασφάλισης, η οποία υπολογίζεται μόνο για τα μερίσματα που υπερβαίνουν τα 300,00 € το μήνα. Η παρακράτηση γίνεται σε μηνιαία βάση και για ποσοστά που κλιμακώνονται από 3% μέχρι 10%, ανάλογα με το ύψος του μερίσματος.
Επίσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 4024/11 από 1-11-2011 έως 31/12/2015 όλα τα τότε καταβαλλόμενα μερίσματα του Μ.Τ.Π.Υ. μειώθηκαν κατά ποσοστό 20%, πλέον 50% για το τμήμα του μερίσματος που μετά την παρακράτηση της μείωσης του 20% υπερέβαινε τα 500 €.
Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την Υποπερίπτωση Β3 του άρθρου 1 του Ν. 4093/2012, προβλεπόταν και πρόσθετη μείωση του μηνιαίου μερίσματος από 1/1/2013 έως 31/12/2015, ως εξής: Όταν το συνολικό ποσό που προέκυπτε από το άθροισμα των μηνιαίων συντάξεων και μερισμάτων του μερισματούχου ήταν άνω των 1.000,00€ τότε προβλεπόταν α) μείωση 5% από 1.000,01€ έως 1.500,00€, β) μείωση 10% από 1.500,01€ έως 2.000,00€ και γ) μείωση 15% από 2.000,00 και άνω.

Εφαρμογή του Ν.4387/16
Με την εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4387/2016 (Διατάξεις Μ.Τ.Π.Υ), άρθρο 48, παρ. 4., τα δικαιούμενα από το ΜΤΠΥ μερίσματα όσων έχουν εξέλθει της Υπηρεσίας μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος, αναπροσαρμόστηκαν με απόφαση του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ., με βάση τον νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 48 και τα στοιχεία του προσωπικού μητρώου των μετόχων. Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής αυτής αρχίζουν από 1/1/2016. Μετά την θέσπιση της εν λόγω διάταξης παύουν πλέον, από 1/1/2016, να ισχύουν για το ΜΤΠΥ οι μειώσεις των Ν.4024/2011 και 4093/2012.

Ενημέρωση μερισματούχων
Το Μ.Τ.Π.Υ. παρέχει σε ηλεκτρονική μορφή τριμηνιαία αναλυτικά ενημερωτικά σημειώματα σχετικά με τα ποσά κατάθεσης στους μερισματούχους.

Μερισματούχοι Εξωτερικού
Οι πληρωμές μερισμάτων στους μερισματούχους – κατοίκους του εξωτερικού, γίνονται από το Τμήμα Καταβολής Μερισμάτων στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Ελλάδας που μας έχουν δηλώσει οι δικαιούχοι. Οι μερισματούχοι αυτοί έχουν την υποχρέωση να μας στέλνουν κάθε έξι μήνες (αρχές Δεκέμβρη και αρχές Ιούνη) βεβαίωση της αρμόδιας Προξενικής Αρχής για το αμετάβλητο της προσωπικής τους κατάστασης.

Αλλαγή Διεύθυνσης
Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης μπορείτε να υποβάλετε αίτηση μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων “e-Αιτήματα” ή θα πρέπει να υποβάλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων (ιδιοχείρως, ταχυδρομικά, μέσω Κ.Ε.Π. ή στο e-mail: service@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ. καθώς και τον ΑΔΤ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

Αλλαγή Τραπεζικού Λογαριασμού
Η αλλαγή τραπεζικού λογαριασμού πλέον δηλώνεται από τους δικαιούχους μερίσματος στα υποκαταστήματα των Τραπεζών. Ο μερισματούχος προσέρχεται στην Τράπεζα που επιθυμεί να κατατίθενται τα μερίσματα με τον 15ψήφιο κωδικό ΔΙΑΣ που αναγράφεται στο τριμηνιαίο ενημερωτικό σημείωμα του Μ.Τ.Π.Υ.

 

 

 

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895353