Αρχική » ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Τα μέλη της οικογένειας μετόχου, που πέθανε στην Υπηρεσία θεμελιώνουν δικαίωμα για μέρισμα αν:
α. ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του 15 χρόνια συμμετοχής στην ασφάλιση του Ταμείου.
β. ο μέτοχος έχει κατά την ημέρα του θανάτου του , τουλάχιστον, 10 χρόνια συμμετοχής κι εξαγοράσουν τα υπόλοιπα μέχρι την συμπλήρωση 15ετίας.
γ. ο θάνατος οφείλεται στην Υπηρεσία κι εξαγοράσουν μέχρι την 15ετία, ανεξάρτητα από τον χρόνο συμμετοχής που έχει ο θανών στο Ταμείο.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Με βάση όσα προβλέπονται στο Ν.4387/2016 στο άρθρο 48 και στο Ν. 4670/2020, στο άρθρο 40:

Η παράγραφος 4 του άρθρου 44 του Π.Δ. 422/1981 (Α΄114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο χήρος/χήρα δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά το χρόνο θανάτου του μετόχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο ο χήρος/χήρα κατά τον ως άνω χρόνο, έχει τέκνο ή τέκνα που υπάγονται στις παραγράφους 5 και 6 του παρόντος άρθρου, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, (δηλαδή υπάρχει άγαμο ανήλικο τέκνο ή άγαμο ενήλικο τέκνο φοιτητής/ρια σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ή άγαμο ενήλικο τέκνο ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω), ή ο χήρος/χήρα είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω. Η καταβολή του μερίσματος παύει αν ο χήρος/χήρα τελέσει νέο γάμο.»

Η παρ. 5 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται: «5. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων δικαιούνται μέρισμα, εφόσον είναι ανήλικα και άγαμα. Η ενηλικίωση επέρχεται με τη συμπλήρωση του 18ου έτους. Τα ορφανά τέκνα των μετόχων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, δικαιούνται μέρισμα μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, εφόσον είναι άγαμα. Το μέρισμα καταβάλλεται με την προσκόμιση σε ετήσια βάση πιστοποιητικού της οικείας σχολής, από το οποίο προκύπτει η κανονική φοίτηση του σπουδαστή.»
Η παρ. 6 του άρθρου 44 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται: «6. Με τα ανήλικα τέκνα εξομοιώνονται και τα ενήλικα άγαμα ορφανά, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω.
Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 45 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), αντικαθίσταται: «Κατ’ εξαίρεση, αποκτούν δικαίωμα μερίσματος και τα ενήλικα τέκνα, εφόσον πληρούνται, ανάλογα με την περίπτωση, οι προϋποθέσεις της παραγράφου 5 του προηγούμενου άρθρου.»
Η παρ. 1 του άρθρου 46 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται:
«1. Τα μερίσματα των κατονομαζομένων στην παράγραφο 1 του προηγουμένου άρθρου δικαιούχων χήρου/χήρας ή ορφανών ορίζονται στο ήμισυ του μερίσματος, το οποίο λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας μέτοχος. Ορίζονται δε στα πέντε όγδοα αυτού για όσους έχουν ένα ανήλικο τέκνο και στα τρία τέταρτα αυτού για όσους έχουν περισσότερα του ενός ανήλικα τέκνα, καθώς και για περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα.»

Η παρ. 2 του άρθρου 47 του π.δ. 422/1981 (Α’ 114), όπως ισχύει, αντικαθίσταται: «2. Ο χήρος/η χήρα και τα ορφανά, στην πρώτη αίτησή τους για την απονομή μερίσματος, οφείλουν να επισυνάψουν πιστοποίηση της αρμοδίας αρχής για την ημέρα επέλευσης του θανάτου του δικαιούχου μετόχου, της ταυτότητας του αιτούντος, του ονόματος και της ηλικίας των επιζώντων τέκνων, καθώς και ότι ο χήρος/η χήρα δεν είχε διαζευχθεί.»

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Η υπηρεσία στην οποία υπηρετούσε ο/η θανών/θανούσα πρέπει να αποστείλει στο Μ.Τ.Π.Υ τα εξής δικαιολογητικά:

 1. ΔΑΥΚ,
 2. Αίτηση του/της ενδιαφερομένου/νης δικαιούχου ή δικαιούχων. (Μπορεί να συμπληρωθεί το ίδιο έντυπο που χρησιμοποιείται για την αίτηση ατομικού μερίσματος: http://www.mof-glk.gr/syntaxeis/entypa.htm, τρίτο από το τέλος),
 3. Υπεύθυνες δηλώσεις (Ν. 1599/1986) από τους δικαιούχους στις οποίες θα δηλώνουν τα εξής: «Παραμένω χήρος/α ή άγαμος/η , είμαι δημότης του δήμου ………………., έχω Α.Φ.Μ ……………. και ΑΜΚΑ ………….. και δεν εισπράττω άλλο μέρισμα από το Μ.Τ.Π.Υ. (σε περίπτωση που εισπράττουν θα το δηλώσουν και θα αναφέρουν τον αριθμό μητρώου τους στο Μετοχικό Ταμείο. Σε περίπτωση δε, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι με κρατήσεις υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. θα δηλώσουν ότι είναι μέτοχοι του Μ.Τ.Π.Υ.) Στην ίδια υπεύθυνη δήλωση μπορούν, εάν το επιθυμούν, να δηλώσουν το εξής: «Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις για απονομή μερίσματος παρακαλώ για την καταβολή του Εφάπαξ Βοηθήματος που μου αναλογεί»,
 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων των ταυτοτήτων όλων των δικαιούχων,
 5. Πιστοποιητικό σπουδών για τα ορφανά αγόρια που δικαιούνται μέρισμα λόγω σπουδών (σε περίπτωση που οι σπουδές πραγματοποιούνται σε πανεπιστήμιο του εξωτερικού αυτό πρέπει να είναι αναγνωρισμένο και να βεβαιώνεται επίσης ότι ο τόπος διεξαγωγής των σπουδών είναι το ίδιο το πανεπιστήμιο που εκδίδει την βεβαίωση και ότι αυτές δεν πραγματοποιούνται μέσω τρίτου εκπαιδευτικού ιδρύματος),
 6. Απλό φωτοαντίγραφο τραπεζικού λογαριασμού, στον οποίο να περιλαμβάνονται ο/οι δικαιούχος/οι (πρώτο όνομα χήρου/ρας) και να αναγράφεται ευκρινώς ο αριθμός ΙΒΑΝ.
 7. Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης ή Εγγυτέρων Συγγενών.
 8. Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος ή ένα ορφανό παιδί λαμβάνει το 1/2 του μερίσματος που ελάμβανε ο θανών.
 9. Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με ένα παιδί δικαιούνται και οι δύο μαζί τα 5/8 του μερίσματος που θα ελάμβανε ο θανών.
 10. Η χήρα ή ο χήρος σύζυγος με δύο παιδιά και άνω δικαιούνται όλοι μαζί τα 3/4 του μερίσματος που θα ελάμβανε ο θανών.
 11. Δύο ορφανά παιδιά ή περισσότερα δικαιούνται τα 3/4 του μερίσματος του θανόντος.
 12. Την ορφανική οικογένεια αποτελεί αρχικά και αποκλειστικά ο/η χήρος/α, οι οποίοι ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων δικαιούνται αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος, που στο σύνολό του καταβάλλεται στο χήρο/α, σύμφωνα με το άρθρο 46, παράγραφο 1, του Π.Δ. 422/1981.
 13. Δεν μπορεί να εισπράττει το ίδιο ή ίδια πρόσωπα περισσότερα από δύο μερίσματα.
 14. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. γι΄ απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση, με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (αρθρ. 54 του Π.Δ. 422/1981)

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895373