ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ

Δικαιούχοι μεταβίβασης

Στην περίπτωση θανάτου μερισματούχου, η οικογένεια του/της θανόντος/ούσης θα πρέπει να προσκομίσει στο ΜΤΠΥ  ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να διακοπεί η καταβολή μερίσματος στον/στην αποβιώσαντα/ασα.

Ως οικογένεια στην οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα μερίσματος, νοείται:

α. Ο/Η σύζυγος, εφόσον ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης πραγματοποιήθηκε, τουλάχιστον, προ εξαμήνου από την ημερομηνία του θανάτου.

β. Τα άγαμα ανήλικα τέκνα του/της θανόντος/ούσης.

γ. Τα άγαμα ενήλικα τέκνα του/της θανόντος/ούσης  εφ’ όσον είναι φοιτητές ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών.

δ. Τα  ενήλικα, άγαμα και ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος τέκνα του/της θανόντος/ούσης με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Η χορήγηση του μερίσματος στο/στη χήρο/α εφαρμόζεται στις παρακάτω περιπτώσεις: Ο/Η χήρος/α δικαιούται μέρισμα εφόσον έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του κατά το χρόνο θανάτου του/της μερισματούχου. Εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας του/της κατά τον ως άνω χρόνο, δικαιούται μέρισμα για διάστημα τριών (3) ετών, μετά την πάροδο των οποίων η καταβολή μερίσματος αναστέλλεται μέχρι τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της. Μετά τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας του/της, ο χήρος/α  δικαιούται την επαναχορήγηση του μερίσματος εφόσον υποβάλλει σχετική αίτηση με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι ανωτέρω περιορισμοί δεν εφαρμόζονται εφόσον και για όσο χρόνο υπάρχει άγαμο ανήλικο τέκνο ή άγαμο ενήλικο τέκνο  φοιτητής/ρια σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ ημεδαπής ή αναγνωρισμένης αλλοδαπής, μέχρι την ηλικία των 24 ετών, ή άγαμο ενήλικο τέκνο ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, ή  ο χήρος/α είναι ανίκανος/η για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Δικαιολογητικά
Για την μεταβίβαση του μερίσματος απαιτούνται :

 1. Αίτηση Μεταβίβασης Μερίσματος στην οποία ο κάθε δικαιούχος συμπληρώνει όλα τα πεδία που τον/την αφορούν καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τον/την  θανόντα/ούσα.
 2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία ο κάθε δικαιούχος θα δηλώνει:
  1. Την οικογενειακή του κατάσταση π.χ.
   1. χήρος/α  και ότι  δεν είχε λυθεί ο γάμος ή το σύμφωνο συμβίωσης με  τον/την θανόντα/ούσα,   ή
   2. άγαμο ανήλικο τέκνο, ή
   3. άγαμο & ενήλικο τέκνο  φοιτητής/τρια και δεν έχει τελέσει ποτέ  γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης, ή
   4. άγαμο & ενήλικο τέκνο  ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού κατά ποσοστό 67% και άνω και δεν έχει τελέσει ποτέ  γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης.
  2. Εάν λαμβάνει άλλο μέρισμα από το ΜΤΠΥ, αναφέροντας τον αριθμό μητρώου του άλλου μερίσματος
  3. εάν είναι δημόσιος υπάλληλος – μέτοχος του ΜΤΠΥ
  4. το Δήμο στον οποίο ανήκει η οικογενειακή του μερίδα,
  5. τον ΑΦΜ και τον ΑΜΚΑ του.
 3. Ληξιαρχική Πράξη Θανάτου του/της θανόντος/ούσης μερισματούχου.
 4. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής  ταυτότητας ή  διαβατηρίου όλων των δικαιούχων.
 5. Φωτοτυπία εκκαθαριστικού σημειώματος φόρου εισοδήματος ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου (π.χ. φορολογικής δήλωσης, φορολογικής ενημερότητας κ.λ.π.) από το οποίο να φαίνεται καθαρά το ονοματεπώνυμο του/της δικαιούχου και ο αριθμός φορολογικού μητρώου (λοιπά στοιχεία του εκκαθαριστικού σημειώματος ή της φορολογικής δήλωσης δεν χρειάζονται).
 6. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο το όνομα του/της δικαιούχου στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερθέντα στοιχεία.
  Από 1/6/2016 και μετά το σύνολο των μερισμάτων της ορφανικής οικογένειας κατατίθεται στον χήρο/α, και σε περίπτωση που δεν υφίσταται δικαίωμα αυτού, στα λοιπά δικαιούμενα μέλη της ορφανικής οικογένειας.
 7. Πρόσφατο πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών του/της θανόντος/ούσης μερισματούχου στο οποίο θα αναφέρεται απαραίτητα και η οικογενειακή τους κατάσταση. Να αναφέρεται επίσης η ημερομηνία τέλεσης του γάμου ή συμφώνου συμβίωσης με τον/την θανόντα/ούσα και ότι ο γάμος αυτός ή το σύμφωνο συμβίωσης  δεν είχε ποτέ λυθεί.
 8. Πιστοποιητικό/Βεβαίωση Σπουδών (στην περίπτωση άγαμων ορφανών τέκνων  που φοιτούν σε ανώ­τατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής,  μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους).
 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό ανικανότητας ΑΣΥΕ ή ΚΕΠΑ  σε ισχύ  χήρου/ας ή άγαμων τέκνων για άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματοςμε ποσοστό 67% και άνω.

Για την κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικώνστο Μ.Τ.Π.Υ. από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή Αστυνομική Αρχή.

Επισημαίνεται ότι:

 1. Για  άγαμους  φοιτητές, ως ημερομηνία έναρξης καταβολής του δικαιούμενου ποσοστού μερίσματος, ορίζεται η 1η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, ως έναρξη του Ακαδημαϊκού έτους. Απαιτείται η προσκόμιση εκ νέου  πιστοποιητικού σπουδών σε ετήσια βάση, μόνο σε περιπτώσεις παράτασης της διάρκειας των βασικών σπουδών (π.χ. 4, 5 ή 6 χρόνια σπουδών αντίστοιχα).
 2. Για άγαμα τέκνα καθώς και χήρους/ες  ανίκανους   για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος   κατά ποσοστό 67% και άνω, απαιτείται προσκόμιση νεώτερου πιστοποιητικού αναπηρίας από αρμόδια Αρχή, στη περίπτωση παρέλευσης της ημερομηνίας ισχύος του.
 3. Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης
  Με τους έγγαμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης του Ν.4356/2015 (Α’ 181) ως προς κάθε κοινωνικοασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή, υποχρέωση ή περιορισμό.

Ποσό μερίσματος ορφανικής οικογένειας

Την ορφανική οικογένεια αποτελεί αρχικά και αποκλειστικά ο/η χήρος/α, ο/η οποίος/α, ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων του θανόντος/ούσης δικαιούται αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος, που στο σύνολό του καταβάλλεται στο χήρο/χήρα. Ήτοι:

 1. Ο χήρος ή η χήρα ως μοναδικό μέλος της ορφανικής οικογένειας, δικαιούται τα 4/8 (το ήμισυ) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας. Η χρονική προϋπόθεση τέλεσης του γάμου ορίζεται έξι μήνες προ του θανάτου του/της μετόχου/μερισματούχου, εκτός αν ο/η μέτοχος απεβίωσε εν υπηρεσία ή από το γάμο γεννήθησαν τέκνα, οπότε ο γάμος αναγνωρίζεται οποτεδήποτε και να ετελέσθη.
 2. Ο χήρος ή η χήρα με ένα τέκνο του θανόντος/ούσης (ανήλικο ή ενήλικο φοιτητή ή ανίκανο), δικαιούται τα 5/8 του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
 3. Ο χήρος ή η χήρα με περισσότερα του ενός τέκνα του θανόντος/ούσης (ανήλικα ή ενήλικα φοιτητές ή ανίκανα), δικαιούται τα 6/8 (ή 3/4) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.

Σε περίπτωση και μόνο προαποβίωσης ή εν συνεχεία διαγραφής του/της χήρου/χήρας (λόγω θανάτου ή γάμου), την ορφανική οικογένεια συνιστούν πλέον τα τέκνα του θανόντος/ούσης (ανήλικα ή ενήλικα), στα οποία μεταβιβάζεται το δικαίωμα σε αντίστοιχο ποσοστό μερίσματος. Ήτοι:

 1. Ένα ορφανό τέκνο δικαιούται τα 4/8 (το ήμισυ) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας.
 2. Περισσότερα του ενός ορφανά τέκνα δικαιούνται τα 6/8 (ή 3/4) του μερίσματος που λάμβανε ή είχε δικαίωμα να λάβει ο αποβιώσας, σε ίσα μερίδια.

Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ποσοστού του μερίσματος της ορφανικής οικογένειας (χήρου/χήρας ή τέκνων), τα ποσά των αχρεωστήτως καταβληθέντων μερισμάτων αναζητούνται από τη μερίδα του μέλους που εξακολουθεί να είναι δικαιούχο ή από τους δικαιούμενους μερίσματος ή από τους εκάστοτε κληρονόμους.

Δεν μπορεί να εισπράττει το ίδιο πρόσωπο περισσότερα από δύο μερίσματα.

Τα ανείσπρακτα μερίσματα  του  αποβιώσαντος/σάσης μερισματούχου μεταβιβάζονται στους δικαιούχους μερίσματος εφόσον υπάρχουν. Αν δεν υπάρχουν όμως, μένουν  εις όφελος του Μ.Τ.Π.Υ. (άρθ. 44  του Π.Δ. 422/1981). 

Έναρξη, διακοπή μεταβιβασθέντος μερίσματος

Έναρξη 
Για τον χήρο ή τη χήρα και τα ορφανά τέκνα του θανόντος/ούσης μερισματούχου, το δικαίωμα προς απονομή μερίσματος στη μεταβίβαση αρχίζει από την πρώτη ημέρα του επόμενου μήνα κατά τον οποίο συνέβη ο θάνατος του/της μερισματούχου.

Διακοπή καταβολής μερίσματος  

Το μέρισμα που μεταβιβάσθηκε διακόπτεται:

 • Αν ο χήρος/α  ή το άγαμο τέκνο παντρευτεί ή συνάψει σύμφωνο συμβίωσης.
 • Αν το ανήλικο τέκνο  ενηλικιωθεί (18 ετών) ή περατώσει τις σπουδές του ή συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του, ενώ εξακολουθεί να είναι φοιτητής και σε κάθε περίπτωση το μέρισμα δεν συνεχίζεται πέραν των 24 ετών.
 • Αν οποιοδήποτε μέλος αποβιώσει.
 • Αν οποιοδήποτε μέλος δεν είναι πλέον ανίκανο προς άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος με ποσοστό 67% και άνω.

Οριστική διακοπή:

Εάν διαγραφούν όλοι οι δικαιούχοι ή εάν ο/η  μερισματούχος δεν αφήνει δικαιούχα πρόσωπα για μεταβίβαση μερίσματος.

Εγγραφή-Επαναχορήγηση/Διαγραφή μέλους ορφανικής οικογένειας (Αναθεώρηση μεταβίβασης)

Εγγραφή μέλους – Επαναχορήγηση μερίσματος

(Αναθεώρηση μεταβίβασης)

Η εγγραφή μέλους γίνεται αν ένα μέλος ορφανικής οικογένειας έχει ή είχε αποκτήσει  και  δεν έχει αιτηθεί το δικαίωμα  απονομής μερίσματος.

Η επαναχορήγηση μερίσματος γίνεται όταν έχει διακοπεί το μέρισμα σε μέλος ορφανικής οικογένειας, και το μέλος έχει ή αποκτά πάλι το δικαίωμα απονομής μερίσματος.

Δικαιολογητικά

Τα  δικαιολογητικά  Εγγραφής μέλους-Επαναχορήγησης μερίσματος είναι τα ίδια με τα δικαιολογητικά  μεταβίβασης μερίσματος, εκτός από τις εξής περιπτώσεις:

 • Αντί της Αίτησης Μεταβίβασης μερίσματος  να προσκομισθεί Αίτηση Εγγραφής μέλους-Επαναχορήγησης μερίσματος στην οποία συμπληρώνονται  από το ενδιαφερόμενο μέλος  όλα τα πεδία που το αφορούν στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν τον αρχικό αποβιώσαντα/σασα.
 • Στην υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, το κάθε δικαιούχο μέλος που εξακολουθεί να δικαιούται μέρισμα θα πρέπει να δηλώνει ότι: παραμένει  χήρος/α, ή (άγαμος/η και δεν έχει  τελέσει ποτέ γάμο ή σύμφωνο  συμβίωσης)
 • Δεν απαιτείται ληξιαρχική πράξη θανάτου
 • Απαιτείται  η προσκόμιση πρόσφατου πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο να αναφέρεται η οικογενειακή κατάσταση των μελών τα οποία εξακολουθούν να δικαιούνται μέρισμα (χήροι/ες, άγαμα τέκνα). Το πιστοποιητικό πλησιέστερων συγγενών δεν απαιτείται σε αυτή τη περίπτωση.

Διαγραφή Μέλους (Αναθεώρηση μεταβίβασης)

Δικαιολογητικά 

Διαγραφή λόγω λήξης φοιτητικής  ιδιότητας ή γάμου ή θανάτου :

 • Αίτηση Διαγραφής Μέλους στηνοποία συμπληρώνονται από το ενδιαφερόμενο μέλος όλα τα πεδία που το αφορούν στο ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ  καθώς και τα στοιχεία που αφορούν το διαγραφόμενο μέλος.
 • Πρόσφατο πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στο οποίο να αναφέρεται η οικογενειακή  κατάσταση των μελών, τα οποία  εξακολουθούν να δικαιούνται  μέρισμα (χήροι/ες, άγαμα τέκνα).
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής, στην οποία το κάθε δικαιούχο μέλος που εξακολουθεί να δικαιούται μέρισμα  θα δηλώνει  ότι: παραμένει χήρος/χα,   ή   άγαμος/η και δεν έχει τελέσει ποτέ γάμο  ή σύμφωνο συμβίωσης.
 • Φωτοτυπία των δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας
 • Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του  τραπεζικού λογαριασμού στην οποία να αναφέρεται ο αριθμός ΙΒΑΝ, με πρώτο το όνομα του/της δικαιούχου στην περίπτωση κοινού τραπεζικού λογαριασμού.

Για την κατάθεση της αίτησης και των συνημμένων δικαιολογητικών στο Μ.Τ.Π.Υ. από τρίτο πρόσωπο, απαιτείται εξουσιοδότηση από τον αιτούντα, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή  Αστυνομική Αρχή.

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ  
Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Μ.Τ.Π.Υ. για  απονομή μερίσματος υπόκεινται σε αναθεώρηση με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, εντός ενός έτους από την ημερομηνία κοινοποίησής τους (άρθ.  54 του Π.Δ. 422/1981)