ΜΕΤΟΧΟΙ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Στο Μ.Τ.Π.Υ. μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι δόκιμοι και μόνιμοι πολιτικοί υπάλληλοι των Υπουργείων και της Βουλής, καθώς και το τακτικό προσωπικό των Ανεξάρτητων Διοικητικών Αρχών, εκτός αυτών που εξαιρούνται δια νόμου από τη συμμετοχή στο ΜΤΠΥ. Από τους υπαλλήλους των Ν.Π.Δ.Δ. είναι μέτοχοι μόνο όσοι με ειδικές διατάξεις μετέχουν στο Μ.Τ.Π.Υ. Επίσης, μετέχει το προσωπικό (πολιτικό και ένστολο) του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και το πολιτικό προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ. και οι αστυνομικοί που έχουν υπαχθεί στα ασφαλιστικά ταμεία της πρώην Αστυνομίας Πόλεων.