Αρχική » ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

Το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων είναι  Ειδικό Ταμείο του Κράτους, επικουρικής συνταξιοδότησης των τακτικών πολιτικών δημοσίων υπαλλήλων, το οποίο δεν αποτελεί ίδιο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αλλά συνιστά αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπαχθείσα στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, απολαύουσα διοικητικής αυτοτέλειας ( ΣτΕ 1607/06, 611/05, 1666/03, 2539/97), διεξάγει το ίδιο τις δίκες που το αφορούν, έχοντας την ικανότητα να είναι διάδικος και  έχει προορισμό την κατ’ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος στους μετόχους του και τις οικογένειες αυτών (άρθρο 2 π.δ/τος 422/1981).

 Με το άρθρο 48 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85/12.05.2016),  αντικαθίσταται τo άρθρo 49 του Π.Δ 422/1981 και καθιερώνεται νέος τρόπος υπολογισμού, κατ’ εφαρμογή του οποίου προβλέφθηκε η αναπροσαρμογή των μερισμάτων ΟΛΩΝ των μερισματούχων που απομακρύνθηκαν από τη υπηρεσία μέχρι την δημοσίευση του Νόμου με οικονομικά αποτελέσματα από 1.1.2016.

Το Μ.Τ.Π.Υ. έχει εξαιρεθεί  ρητά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ. 2 του Ν.2227/1994 από τον συνταξιοδοτικό νόμο 2984/1992 με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται  για φορέα κοινωνικής ασφάλισης αλλά περί ειδικού Ταμείου του Κράτους στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου και στηρίζεται στις εισφορές-καταθέσεις των μετόχων του και σε ίδιους πόρους (βλ. αιτιολογική έκθεση άρθρου 11 του Ν.2227/1994, Γνωμ. ΝΣΚ 247/2008,200/2008). Η ιδιαίτερη  φύση του Μ.Τ.Π.Υ. επιβεβαιώνεται  και στο Ν.4052/2012 ,όπου στο άρθρο 138 γίνεται διάκριση μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του Μ.Τ.Π.Υ. Συγκεκριμένα , στο άρθρο 138 παρ.Γ1 του Ν.4052/2012 αναφέρεται επί λέξει: «Οι φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων(Μ.Τ.Π.Υ.) σε περίπτωση που έχουν χορηγήσει δάνεια…….» και ομοίως στο άρθρο 138 παρ.ΙΒ «Η εταιρεία (εν.Η.ΔΙ.Κ.Α. Α.Ε.) συνάπτει σύμβαση με τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης και με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων για τις παρεχόμενες προς αυτούς υπηρεσίες. Όλες οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που έχουν συναφθεί μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου μεταξύ της Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε. και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης ή του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων(Μ.Τ.Π.Υ.)…»Επίσης ,στην αιτιολογική έκθεση  του Ν.4052/2012   αναφέρονται επί λέξει τα εξής: «…δεδομένου ότι το Μ.Τ.Π.Υ.  δεν είναι ασφαλιστικός οργανισμός και έχει εξαιρεθεί ρητά –σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 11 παρ.2 του Ν.2227/1994 –από το συνταξιοδοτικό νόμο 2084/1992 με την αιτιολογία ότι δεν πρόκειται  για φορέα κοινωνικής ασφάλισης αλλά περί ειδικού ταμείου του Κράτους, όπως προκύπτει και από 1 του Π.Δ. 422/1981 και την παρ.1 του άρθρου 19 του Ν.2386/1996,όπως  αντικαταστάθηκε με την παρ.5 του άρθρου 12 του Ν. 2443/1996,στο οποίο μετέχουν υποχρεωτικά όλοι οι πολιτικοί υπάλληλοι του Δημοσίου, έχει οικονομική αυτοδυναμία και δεν επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά στηρίζεται στις καταθέσεις των μετόχων του και σε ίδιους πόρους (εισηγητική έκθεση του ανωτέρω νόμου, γνωμοδότηση ΝΣΚ 200/2008 και247/2008) επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί ότι οι καταθέσεις των μετόχων δεν αποτελούν ασφαλιστική εισφορά αλλά συμμετοχή στα κεφάλαια του Ταμείου. Ακόμα επιβάλλεται να ξεκαθαριστεί ρητά ότι η συμμετοχή αυτή αποτελεί και τη βασική προϋπόθεση ,για να έχουν δικαίωμα επιστροφής των κεφαλαίων τους υπό μορφή μερίσματος» (Γνωμ.Ν.Σ.Κ. 58/2013).

Διοικείται από Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 422/81.

Με βάση τον Ν.4024/2011 υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Με τον Ν.4052/2012 προσετέθη διάταξη με βάση την οποία όπου στην ισχύουσα νομοθεσία προβλέπεται υπαγωγή, κατά οποιανδήποτε τρόπο, του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπάλληλων  (Μ.Τ.Π.Υ.) στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Οικονομικών, νοείται από την έναρξη ισχύος του ν. 4024/2011 (Α’ 226) το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ιδίως στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 19 του ν. 2386/1996 (Α’43) και στις διατάξεις του π.δ. 94/2011 (Α΄225). Επίσης αντικαταστάθηκε η περίπτωση α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Ν.4024/2011 (Α΄226) ως εξής: «α. Από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπάλληλων (Μ.Τ.Π.Υ.) υπάγεται στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και εποπτεύεται από την Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

Το Ταμείο λειτουργεί μέσα σε ένα εκ των προτέρων θεσμοθετημένο πλαίσιο (Π.Δ. 422/81), το οποίο οριοθετεί και την οποιαδήποτε δράση ή ενέργειά του.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879015