ΠΡΟΕΞΟΦΛΗΣΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΩΝ

Συνεχίστηκε  και το 2014, με απόφαση του ΔΣ, η αναστολή των χρηματικών διευκολύνσεων, επειδή τα διαθέσιμα κεφάλαια δεν επαρκούν για την καταβολή των μερισμάτων και  η προσπάθεια των αρμοδίων τμημάτων έχει επικεντρωθεί στη ρευστοποίηση των απαιτήσεων του Ταμείου.

Προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά, κατεβάστε την απόφαση του Δ.Σ. εδώ

Αντίστοιχες αποφάσεις είχαν ληφθεί και κατά τα έτη 2012 και 2013