Αρχική » ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ

  • Προορισμός του Ταμείου είναι σύμφωνα με το Π.Δ. 422/81 «… η κατ΄ αναλογία του ποσού των καταθέσεων εκάστου, παροχή μερίσματος εις τους μετόχους του Ταμείου και τας οικογένειας αυτών…» κατά τρόπο δίκαιο και σύμφωνα με τις καταστατικές του διατάξεις εξασφαλίζοντας παράλληλα, λόγω της επιτασσόμενης αναλογίας του πόσου των καταθέσεων με το ποσό του μερίσματος, τη βιωσιμότητά του σε μακροπρόθεσμη βάση.
  • Παρέχει μέρισμα, επιστρέφει δηλαδή τις συσσωρευμένες καταθέσεις στους μετόχους και στις οικογένειές τους, εξυπηρετώντας τους με φιλικό και αξιόπιστο τρόπο με τη μεγαλύτερη δυνατή αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και εντιμότητα, με σεβασμό στις νομικές προϋποθέσεις, χρησιμοποιώντας ολοένα και περισσότερο τις τεχνολογίες αιχμής και επενδύοντας σε διαρκή βάση στην επιμόρφωση και βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του.

Το Ταμείο παράγει μέρισμα, αποδίδει δηλαδή τις συσσωρευμένες αποταμιεύσεις από τις καταθέσεις των μετόχων προσαυξημένες με τις αποδόσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.
Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος αποτελούν για το Ταμείο  την κορυφαία πράξη του όλου οικοδομήματος, αφού ο μέτοχος μέσω αυτής της διαδικασίας συνεχίζει να διατηρεί τη σταθερή σχέση με το Ταμείο μετονομαζόμενος από μέτοχος σε μερισματούχος.
Ο υπολογισμός και η απονομή του μερίσματος πρέπει να είναι σύμφωνος με τον προορισμό του Ταμείου, γι’ αυτό και πρέπει να διέπεται και να ικανοποιεί πέντε βασικές αρχές:

  • Να είναι δίκαιος.
  • Να είναι σύμφωνος με τις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου.
  • Να μη λειτουργεί σε βάρος καμίας κατηγορίας μεταξύ των μετόχων και των μερισματούχων.
  • Να εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του Ταμείου σε μακροπρόθεσμη βάση.
  • Να υπολογίζεται και να καταβάλλεται το ταχύτερο δυνατόν.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879011