Αρχική » Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

Σκοπός και Στόχοι του Έργου

Η ψηφιακή αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ, θα βελτιώσει την εργασία του προσωπικού του Ταμείου και θα οδηγήσει στην εξοικονόμηση του χρόνου διεκπεραίωσης των αιτημάτων των συναλλασσόμενων, θα δώσει δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης στα στοιχεία, ενώ θα επιτρέψει την εξυπηρέτηση ψηφιακών αιτημάτων άλλων φορέων αλλά και των πολιτών.
Το παρών έργο θα συνεισφέρει σημαντικά στην επιτάχυνση της εξυπηρέτησης των δικαιούχων του ταμείου, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πράξη η γρήγορη απονομή των συντάξεων το οποίο αποτελεί βασική πολιτική επιλογή.

Αντικείμενο του Έργου

Στο πλαίσιο του εν λόγω έργου θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και υποδομών του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να αντλεί στοιχεία από τους φακέλους μητρώου των εργαζομένων, να ενημερώνει λοιπούς ασφαλιστικούς φορείς και να διεκπεραιώνει αιτήματα των πολιτών.

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τα ακόλουθα:

 • Εκτίμηση, οργάνωση και επιλογή υλικού, Ψηφιοποίηση του Αρχείου του ΜΤΠΥ, Τεκμηρίωση μέρους του ψηφιοποιηθέντος αρχείου
 • Ψηφιακή Αναβάθμιση των συστημάτων του ΜΤΠΥ (όπως – ενδεικτικά – , μητρώο μετόχων – μερισματούχων, ατομικές μερίδες μετόχων και μερισματούχων, σύστημα διαχείρισης υποθέσεων και αποφάσεων, προσωποποιημένη πληροφόρηση μετόχων – μερισματούχων, κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών, υποσύστημα διαχείρισης προϋπηρεσίας, οφειλές και υποχρεώσεις, συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου, κ.α.),
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για κινητές συσκευές, οι οποίες θα επιτρέπουν την πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα σε εξουσιοδοτημένους χρήστες από κινητές συσκευές (smartphones, tablets κλπ),
 • Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες προς τους μερισματούχους μέσω της ανάπτυξης Διαδικτυακής Πύλης για την πληροφόρηση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων (υποβολή αιτήσεων, παρακολούθηση υποθέσεων κλπ),
 • Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα με τα συστήματα και τα μητρώα του Δημοσίου για τη γρήγορη απονομή μερίσματος,
 • Δημιουργία σχετικής βάσης αναζήτησης του ψηφιοποιημένου λειτουργικού και ιστορικού αρχείου
 • Δημιουργία ψηφιακού αποθετηρίου και εφαρμογών ανάδειξης του ιστορικού αρχείου
 • Προμήθεια εξοπλισμού, λειτουργικών συστημάτων και χώρου σκληρής αποθήκευσης για τους εργαζομένους στο Ταμείο,
 • Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού για τη φιλοξενία στο G-Cloud,
 • Ενέργειες εκπαίδευσης χρηστών και δράσεις αξιοποίησης και ανάδειξης του λειτουργικού και ιστορικού αρχείου του φορέα.
 • Παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης κατά τη διάρκεια της εγγύησης καλής λειτουργίας και συντήρησης

Χρηματοδότηση

Η σύμβαση περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 «Ψηφιακή Αναβάθμιση του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων», προϋπολογισμού 7.250.280,00€ με ΦΠΑ, με βάση την με ΑΠ. 702/22-04-2021 Απόφαση ένταξης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Προγράμματος – Ψηφιακός Μετασχηματισμός (ΕΥΔ ΠΕ) και έχει λάβει κωδικό MIS (ΟΠΣ) 5070973.

Φορέας χρηματοδότησης είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε., στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020».

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

879005