Αρχική » ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Ν. 4387/2016

Ποιο είναι το ποσοστό μείωσης του ποσού του καταβαλλόμενου μερίσματος;

Οι διατάξεις του άρθρου 48 του Ν.4387/2016 δεν προβλέπουν ένα συγκεκριμένο, ενιαίο ποσοστό μείωσης, αλλά ένα νέο τύπο υπολογισμού του μερίσματος, η εφαρμογή του οποίου για κάθε μερισματούχο οδηγεί σε διαφορετικό ποσοστό αναπροσαρμογής.

Οι μειώσεις ισχύουν και για τα άτομα με ανικανότητα;

Η αναπροσαρμογή των μερισμάτων προβλέπεται για όλους τους μερισματούχους που απομακρύνθηκαν της Υπηρεσίας μέχρι την εφαρμογή του νόμου, με ενιαία εφαρμογή του τύπου για όλους. Τα μερίσματα χορηγούνται αποκλειστικά βάσει των καταθέσεων των μετόχων και οι διατάξεις για τους μερισματούχους με ανικανότητα ανέκαθεν αφορούσαν μόνο στις προϋποθέσεις αναγνώρισης δικαιώματος προς απονομή μερίσματος και όχι στο ύψος αυτού.

Γιατί εμφανίζεται στο ενημερωτικό συντάξεων του ΓΛΚ διαφορετικό ποσό καταβαλλόμενου μερίσματος του ΜΤΠΥ, από το ισχύον μετά την αναπροσαρμογή σύμφωνα με το Ν. 4387/2016;

Με βάση το Ν. 4387/2016 (άρθρο 14, παρ. 2α) «Μέχρι την 31/12/2018, οι συντάξεις της προηγούμενης παραγράφου συνεχίζουν να καταβάλλονται στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί κατά την 31/12/2014, σύμφωνα με τις τότε ισχύουσες διατάξεις.». Το ύψος αυτό (δηλαδή το καταβαλλόμενο κατά την 31/12/2014 ποσό κύριας σύνταξης) προέκυπτε κατόπιν αφαίρεσης όλων των νομίμων μειώσεων και κρατήσεων. Ειδικώς για τον υπολογισμό της μείωσης του Ν. 4093/2012, περιλαμβάνεται στο άθροισμα των συντάξεων και το μέρισμα του ΜΤΠΥ όπως αυτό είχε διαμορφωθεί την 31/12/2014.
Για αυτόν και μόνο το λόγο τεχνικού υπολογισμού του προστατευόμενου ποσού της κύριας σύνταξης εμφανίζεται στα ενημερωτικά σημειώματα του ΓΛΚ το ποσό του μερίσματος του ΜΤΠΥ, όπως ήταν διαμορφωμένο την 31/12/2014 και παρέμεινε αμετάβλητο έως την 31/12/2015.
Το καταβαλλόμενο όμως μέρισμα του ΜΤΠΥ από 01/01/2016 εμφανίζεται στα ενημερωτικά σημειώματα του Ταμείου που αναρτώνται στην ιστοσελίδα του www.mtpy.gr.

Ποιά μεταβιβασθέντα μερίσματα διακόπτονται ή αναστέλλονται;

α) Εφόσον ο/η χήρος/α δεν είχε συμπληρώσει το 55ο έτος κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, το μέρισμα καταβάλλεται για τρία (3) έτη από την ημερομηνία έναρξης καταβολής του και στη συνέχεια αναστέλλεται και επαναχορηγείται όταν συμπληρωθεί το 67ο έτος της ηλικίας του/της. Εάν η τριετία συμπληρώθηκε πριν την έναρξη ισχύος του ν. 4387/2016, τότε η καταβολή του μερίσματος αναστέλλεται από 1/6/2016.
Για τις ως άνω περιπτώσεις συνεχίζεται η καταβολή του μερίσματος εφόσον:

  • Κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, ο/η χήρος/α ήταν ή θα είναι ανίκανος για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω και για όσο χρόνο διαρκεί η πιστοποίηση της ανικανότητας.
  • Κατά την ημερομηνία θανάτου του μερισματούχου/μετόχου, ο/η χήρος/α είχε ή θα έχει τέκνο:
  1. Ανήλικο και άγαμο
  2. Ενήλικο άγαμο που σπουδάζει σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής έως 24 ετών.
  3. Ενήλικο, άγαμο και ανίκανο για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω

γ) Από 1/6/2016 καταργούνται οι διατάξεις με τις οποίες προβλεπόταν σε περιπτώσεις αγάμου μετόχου το δικαίωμα σε μέρισμα να μεταβιβάζεται σε γονείς και στα ορφανά από πατέρα αδέλφια του καθώς επίσης και στις ενήλικες άγαμες θυγατέρες (εκτός των περιπτώσεων εκείνων των θυγατέρων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής & όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους, καθώς και των ενηλίκων αγάμων ορφανών, των ανικάνων για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος κατά ποσοστό 67% και άνω).

Εφαρμόζεται αναδρομικά ο νόμος;

Τα οικονομικά αποτελέσματα της αναπροσαρμογής για όλους τους μερισματούχους αρχίζουν από 1/1/2016.

Ποιές είναι οι προϋποθέσεις της εφάπαξ επιστροφής εισφορών λόγω μη θεμελίωσης ατομικού δικαιώματος για μέρισμα, και ποιο είναι το ποσό της εφάπαξ επιστροφής;

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4387/2016, τη σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών του ΥΠ.Ε.Κ.ΥΠ. και την απόφαση 3.14 του Δ.Σ του Μ.Τ.Π.Υ., κατά την 20η /6-6-2019 Συνεδρίασή του, επιστρέφεται το 44% της ονομαστικής αξίας των κρατήσεων, το οποίο θα υπολογίζεται μόνο επί των τακτικών κρατήσεων που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του μερίσματος. Το ποσό επιστροφής δε, θα καταβάλλεται στους δικαιούχους σε τέσσερις τριμηνιαίες δόσεις, εφόσον δεν έχουν χρόνο αναγνώρισης εξαγοράς ή εφαρμογή διαδοχικής ασφάλισης.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

895368