Αρχική » ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΟΧΟΥ

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις επιστροφής ατομικών κρατήσεων μετόχου; (Νόμος 4670/28-02-2020, άρθρο 40)

Στο άρθρο 40 του π.δ. 422/1981, όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 4, ως εξής:

«4.α. Εάν ο μέτοχος συνταξιοδοτηθεί προτού συμπληρώσει το ελάχιστο όριο συμμετοχής στο Μ.Τ.Π.Υ. για απονομή μερίσματος, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις, δικαιούται επιστροφή των ατομικών του κρατήσεων, εφόσον έχει ελάχιστο όριο συμμετοχής στο ταμείο τουλάχιστον τριών ετών, δεν έχει δικαίωμα να αναγνωρίσει ή να εξαγοράσει το υπόλοιπο χρονικό διάστημα μέχρι συμπλήρωσης του ελάχιστου ορίου συμμετοχής και δεν έχει δικαίωμα να ζητήσει την απονομή σύνταξης ή μερίσματος με την εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων περί διαδοχικής ασφάλισης, με το Μ.Τ.Π.Υ. είτε ως απονέμοντα είτε ως συμμετέχοντα οργανισμό.

β. Ο τρόπος υπολογισμού, καθώς και ο τρόπος καταβολής της εφάπαξ επιστροφής της προηγουμένης περίπτωσης καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

γ. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου εφαρμόζονται σε μετόχους που απομακρύνονται από την υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, με εξαίρεση την περίπτωση του θανάτου, μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου (δηλαδή την 28-02-2020)

Διευκρινίζεται ότι το δικαίωμα επιστροφής των ατομικών κρατήσεων μετόχου κρίνεται όταν πληρούνται σωρευτικά οι συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις. Δηλαδή η συμπλήρωση του απαιτούμενου κατά περίπτωση ηλικιακού ορίου και των ετών του εργασιακού βίου, όπως αυτά ορίζονται από τις συνταξιοδοτικές διατάξεις του κύριου φορέα για τη λήψη ή μη της σύνταξης.

Σε ποιες περιπτώσεις δεν γίνεται επιστροφή ατομικών κρατήσεων;

ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ

Οι  μέτοχοι των οποίων ο ασφαλιστικός δεσμός με το ΜΤΠΥ διεκόπη (λόγω παραίτησης, λόγω μετάταξης κλπ) πριν την εφαρμογή του 4387/2016 δηλαδή πριν την 12-05-2016, δεν δικαιούνται επιστροφή των ατομικών τους κρατήσεων.

Ιστορικό

Επισκέπτες Ιστοσελίδας

774945