ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Πως μπορώ να υποβάλλω οποιοδήποτε αίτημα, ερώτημα ή ραντεβού;

Οποιοδήποτε αίτημα, υποβάλλεται πλέον μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων, από την ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων προσφέρει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων και της διαχείρισης των υποθέσεων των μετόχων και των μερισματούχων με το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων, με στόχο την ταχύτερη και καλύτερη εξυπηρέτηση τους, χωρίς να απαιτείται η φυσική τους παρουσία.

Η υπηρεσία ηλεκτρονικής πρωτοκόλλησης διατίθεται μόνο για πολίτες που διαθέτουν λογαριασμό στο TaxisNet.

Πως μπορώ να παρακολουθώ την πορεία εξέλιξης των αιτήσεών μου;

Μέσω της υπηρεσίας ηλεκτρονικής διαχείρισης αιτήσεων, από την ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.

Ποιας περιόδου αιτήσεις για ατομικό μέρισμα, μεταβίβαση μερίσματος και θάνατο στην Υπηρεσία, διεκπεραιώνονται αυτόν τον καιρό;

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων απονομής ατομικού μερίσματος, οι οποίες έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Μ.Τ.Π.Υ. από 1/9/2022 έως και 30/11/2022 και πληρούσαν τις νόμιμες προϋποθέσεις καταβολής του μερίσματος (Άρθρο 40, Π.Δ.422/1981). Ο κανονισμός των μερισμάτων διενεργήθηκε με ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία, με βάση τα στοιχεία του ηλεκτρονικού Δελτίου Ατομικής Υπηρεσιακής Κατάστασης (Δ.Α.Υ.Κ.). Για όσους μετόχους του Ταμείου δεν εστάλη ηλεκτρονικό ΔΑΥΚ η επεξεργασία τους θα γίνει χειρόγραφα από την Υπηρεσία για την επόμενη πληρωμή του Α΄ τριμήνου 2023. Για όσους μετόχους τα υπηρεσιακά ή τα οικονομικά στοιχεία ήταν ελλιπή θα αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό έγγραφο.

Το Ταμείο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης του ΕΦΚΑ, θα προβεί αυτεπάγγελτα στην αναθεώρηση της απόφασης του κανονισμού μερίσματος με ηλεκτρονική αυτοματοποιημένη διαδικασία, για τον έλεγχο των στοιχείων της ατομικής μερίδας εκάστου και την εκκαθάριση τυχόν υποχρεώσεων και απαιτήσεων του.

Για όσες αιτήσεις κανονισμού μερίσματος των μετόχων του Ταμείου από 1/1/2019-31/12/2020, χωρίς θεμελιωτικό χρόνο συμμετοχής (20ετία ή 15ετία κατά περίπτωση) έχει εκδοθεί η συνταξιοδοτική πράξη του ΕΦΚΑ, έχει γίνει η επεξεργασία τους από το τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων και θα αποσταλεί  προεγκριτικός λογαριασμός με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, προς αναγνώριση προϋπηρεσίας. Σε όσους μετόχους δεν έχει εκδοθεί ακόμη η πράξη ΕΦΚΑ δεν μπορεί να αποσταλεί ο σχετικός προεγκριτικός λογαριασμός και οι αιτήσεις τους βρίσκονται σε αναμονή μέχρι την έκδοσή της.

Για όσες περιπτώσεις κανονισμού ατομικού μερίσματος με την αυτοματοποιημένη διαδικασία υπάρχει εξοφλημένη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στο Μ.Τ.Π.Υ. αυτή μπορεί να προσμετρηθεί στην υπόλοιπη υποχρεωτική συμμετοχή μόνο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον ΕΦΚΑ, η οποία και θα περιλαμβάνει την αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία. Το Ταμείο θα προβεί στην αναθεώρηση αυτών των αποφάσεων μετά την παραλαβή των συνταξιοδοτικών πράξεων.

Όσοι μέτοχοι κατά την υπηρεσία τους είχαν θέση ευθύνης από 1/1/2008 και εντεύθεν, ελάμβαναν επίδομα για τη θέση και κανονίσθηκε το ατομικό μέρισμά τους με την αυτοματοποιημένη διαδικασία, αυτό θα συνυπολογισθεί  στο ποσό του μηνιαίου μερίσματός τους κατόπιν ελέγχου και αναθεώρησης της απόφασης απονομής μερίσματος.

Όσον αφορά τις αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών, σας ενημερώνουμε ότι την 28/12/2022 πληρώθηκαν δικαιούχοι μεταβίβασης μερίσματος με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης έως 30/11/22 καθώς και δικαιούχοι επαναχορήγησης χηρικού μερίσματος με ημερομηνία πρωτοκόλλου αίτησης έως 30/10/2022, με αυτοματοποιημένη διαδικασία.  Για όσους δικαιούχους μεταβίβασης μερίσματος δεν ήταν δυνατή η καταβολή μερισμάτων με την αυτοματοποιημένη διαδικασία, η επεξεργασία αυτών των περιπτώσεων γίνεται από τους εισηγητές του  Τμήματος Μεταβίβασης  Μερισμάτων  και την περίοδο αυτή επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις που πρωτοκολλήθηκαν στο Μ.Τ.Π.Υ. τον Ιανουάριο του 2023.

Όσον αφορά στις αιτήσεις κανονισμού μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών, μετόχων που απεβίωσαν στην Υπηρεσία την περίοδο αυτή, επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις (ΔΑΥΚ) που απέστειλαν οι Υπηρεσίες και έχουν πρωτοκολληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. τον Ιανουάριο του 2023.

Θέλετε να μας δηλώσετε την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας σας;
  1. Ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα»,
  2. Μπορείτε να στείλετε (Ταχυδρομικά ή μέσω Κ.Ε.Π., ή στο e-mail: grammateia@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ., ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

Θέλετε να αναγγείλετε το θάνατο μερισματούχου;

Στην περίπτωση θανάτου μερισματούχου, η οικογένεια του/της θανόντος/ούσης δεν υποχρεούται να προσκομίσει στο ΜΤΠΥ ληξιαρχική πράξη θανάτου, προκειμένου να διακοπεί η καταβολή μερίσματος στον/στην αποβιώσαντα/ασα.

Θέλετε να μάθετε το υπόλοιπο της οφειλής σας στο Μ.Τ.Π.Υ.;

Υπόλοιπο οφειλής μπορεί να προκύψει από:

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. στα τηλέφωνα  2131500076, 2131500132, 2131500174, ή να στείλετε e-mail: anagnorisi@mtpy.gr ή μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.
  2. Επιπλέον εισπραχθέντα μερίσματα, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. στα τηλέφωνα 2131500076, 2131500132, 2131500174, ή με e-mail: epayments@mtpy.gr), ή μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.
  3.  Ανεξόφλητο μέρος δανείου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα Χρηματικών Διευκολύνσεων του Μ.Τ.Π.Υ. στα τηλέφωνα 2131500200, 2131500185, 2131500192 ή με e-mail: loan_monitor@mtpy.gr), ή μπορείτε να υποβάλετε ερώτημα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.
  4. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω θανάτου του μερισματούχου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων του Μ.Τ.Π.Υ. στα τηλέφωνα 2131500076, 2131500132, 2131500174, ή με e-mail: epayments@mtpy.gr), ή μπορείτε να υποβάλλετε ερώτημα ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του Μ.Τ.Π.Υ www.mtpy.gr στο «e-Aιτήματα» με χρήση των κωδικών TaxisNet.
Θέλετε να μάθετε για τις χρηματικές διευκολύνσεις στο ΜΤΠΥ;

Σύμφωνα με την 1η/7-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., έχει ανασταλεί από το έτος 2013 η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων του Ταμείου (δάνεια, προεξόφληση σύνταξης και προεξόφληση μερίσματος). Αντίστοιχες αποφάσεις πάρθηκαν και τα επόμενα έτη.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μερισματούχους;

Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μερισματούχους του Ταμείου, απαιτείται να υποβληθεί προς το Ταμείο αίτηση επιστροφής, καθώς και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης, τα οποία αναφέρονται στην ιστοσελίδα του Μ.Τ.Π.Υ. στη διαδρομή ΑΙΤΗΣΕΙΣ.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο Μ.Τ.Π.Υ.;

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχου του Ταμείου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
– Αίτηση αναγνώρισης
– Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
– Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του μήνα υποβολής της αίτησης
– Για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πράξη αναγνώρισης του χρόνου αυτού ως συντάξιμου από το ΓΛΚ ή άλλο κύριο φορέα ασφάλισης, εφόσον απαιτείται εξαγορά σε αυτόν, ή βεβαίωση με το σύνολο των ημερομισθίων, εφόσον δεν απαιτείται εξαγορά από τον κύριο φορέα ασφάλισης
– Για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ ή πράξη αναγνώρισής του από το ΓΛΚ.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από το ΜΤΠΥ, θα προσμετρηθεί στη λοιπή συμμετοχή για την απόκτηση μερίσματος, εφόσον αυτός κριθεί συντάξιμος από το φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρόνο εξόδου του μετόχου από την υπηρεσία.

Ποια είναι η διαδικασία πληρωμής οφειλής στο ΜΤΠΥ;

Σε συνεργασία με την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και με την διαδικασία 4300 του Μ.Τ.Π.Υ., οι μέτοχοι-μερισματούχοι του Ταμείου ή οποιοσδήποτε πολίτης οφείλει στο Μ.Τ.Π.Υ. ποσό, έχει τη δυνατότητα να καταβάλλει αυτό το ποσό σε δόσεις ή εφάπαξ, αναφέροντας την ταυτότητα πληρωμής που αναγράφεται στο έγγραφο κοινοποίησης του λογαριασμού (οποιασδήποτε αιτιολογίας).