ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Θέλετε να μάθετε ποιας περιόδου αιτήσεις για ατομικό μέρισμα, μεταβίβαση μερίσματος και θάνατο στην Υπηρεσία, διεκπεραιώνονται αυτόν τον καιρό;

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων απονομής ατομικού μερίσματος που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Μ.Τ.Π.Υ. έως και 30/09/2020. Για όσους μετόχους είχε αποσταλεί αίτηση απονομής ατομικού μερίσματος (Δ.Α.Υ.Κ.) στο Μ.Τ.Π.Υ. έως και 30/9/2020 και δεν συμπεριελήφθησαν στην αυτοματοποιημένη πληρωμή μερισμάτων σημαίνει ότι, είτε δεν είχε παραληφθεί το ηλεκτρονικό Δ.Α.Υ.Κ., είτε ότι τα στοιχεία ήταν ελλιπή. Η επεξεργασία όσων υποθέσεων δεν έχουν πληρωθεί με αυτοματοποιημένη διαδικασία πραγματοποιείται από το Τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων, το οποίο την περίοδο αυτή επεξεργάζεται τις αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί έως και τον Μάϊο του 2020.
Οι λοιπές αιτήσεις των μετόχων του Ταμείου, χωρίς θεμελιωτικό χρόνο συμμετοχής (20ετία ή 15ετία κατά περίπτωση), για απονομή μερίσματος επεξεργάζονται επίσης από το τμήμα Κανονισμού Μερισμάτων κατά σειρά ημερομηνίας πρωτοκόλλησής τους, προκειμένου να σταλεί προεγκριτικός λογαριασμός με το ύψος του οφειλόμενου ποσού, προς αναγνώριση προϋπηρεσίας. Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποστολή προεγκριτικού λογαριασμού είναι η έκδοση της συνταξιοδοτικής πράξης του κύριου φορέα ΕΦΚΑ. Σε όσους μετόχους δεν έχει εκδοθεί ακόμη η πράξη ΕΦΚΑ δεν μπορεί να αποσταλεί ο σχετικός προεγκριτικός λογαριασμός και οι αιτήσεις τους βρίσκονται σε αναμονή μέχρι την έκδοσή της.
Για όσες περιπτώσεις κανονισμού ατομικού μερίσματος με την αυτοματοποιημένη διαδικασία υπάρχει εξοφλημένη αναγνώριση χρόνου προϋπηρεσίας στο Μ.Τ.Π.Υ. αυτή μπορεί να προσμετρηθεί στην υπόλοιπη υποχρεωτική συμμετοχή μόνο μετά την έκδοση της συνταξιοδοτικής απόφασης από τον ΕΦΚΑ, η οποία και θα περιλαμβάνει την αναγνωρισθείσα προϋπηρεσία. Το Ταμείο θα προβεί στην αναθεώρηση αυτών των αποφάσεων μετά την παραλαβή των συνταξιοδοτικών πράξεων.
Όσον αφορά τις αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών, την περίοδο αυτή, επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις που πρωτοκολλήθηκαν στο Μ.Τ.Π.Υ. τον Νοέμβριο του 2020
Όσον αφορά τις αιτήσεις κανονισμού μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών, μετόχων που απεβίωσαν στην Υπηρεσία, την περίοδο αυτή επεξεργαζόμαστε τις αιτήσεις (ΔΑΥΚ) που απέστειλαν οι Υπηρεσίες και έχουν πρωτοκολληθεί στο Μ.Τ.Π.Υ. τον Οκτώβριο του 2020.

ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;

Θα στείλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων (με FAX, ή ταχυδρομικά, ή μέσω Κ.Ε.Π. ή στο e-mail: mtpy@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ., ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ;

Θα στείλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων (με FAX, ή ταχυδρομικά) αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αναγράφοντας οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου του αποβιώσαντος μερισματούχου και σε περίπτωση που λάμβανε και χηρικό μέρισμα, τον αριθμό μητρώου του/της συζύγου. Μπορείτε να αναγγείλετε το θάνατο μερισματούχου και τηλεφωνικά αναφέροντας τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.;

Υπόλοιπο οφειλής μπορεί να προκύψει από:

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 (Επιλογή θεμάτων Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας), ή με e-mail: anagnorisi@mtpy.gr)
  2. Επιπλέον εισπραχθέντα μερίσματα, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 (Επιλογή θεμάτων Καταβολής Μερισμάτων), ή με e-mail: epayments@mtpy.gr).
  3.  Ανεξόφλητο μέρος δανείου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα Χρηματικών Διευκολύνσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500200, 2131500185, 2131500192 ή με e-mail: loan_monitor@mtpy.gr).
  4. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω θανάτου του μερισματούχου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000(Επιλογή θεμάτων Καταβολής Μερισμάτων), ή με e-mail: epayments@mtpy.gr).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ;

Σύμφωνα με την 1η/7-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., αναστέλλεται και για το έτος 2013 η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων του Ταμείου (δάνεια, προεξόφληση σύνταξης και προεξόφληση μερίσματος). Αντίστοιχες αποφάσεις πάρθηκαν και τα επόμενα έτη.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών;

Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μερισματούχους και εν ενεργεία μετόχους του Ταμείου, απαιτείται μόνον αίτηση επιστροφής, καθόσον τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης, αντλούνται από τον ατομικό φάκελο και τη μερίδα αυτών.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο ΜΤΠΥ;

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχου του Ταμείου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
– Αίτηση αναγνώρισης
– Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
– Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του μήνα υποβολής της αίτησης
– Για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πράξη αναγνώρισης του χρόνου αυτού ως συντάξιμου από το ΓΛΚ ή άλλο κύριο φορέα ασφάλισης, εφόσον απαιτείται εξαγορά σε αυτόν, ή βεβαίωση με το σύνολο των ημερομισθίων, εφόσον δεν απαιτείται εξαγορά από τον κύριο φορέα ασφάλισης
– Για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ ή πράξη αναγνώρισής του από το ΓΛΚ.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από το ΜΤΠΥ, θα προσμετρηθεί στη λοιπή συμμετοχή για την απόκτηση μερίσματος, εφόσον αυτός κριθεί συντάξιμος από το φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρόνο εξόδου του μετόχου από την υπηρεσία.

Ποιά είναι η διαδικασία πληρωμής οφειλής στο ΜΤΠΥ;

Κάθε οφειλή προς το ΜΤΠΥ εξοφλείται μέσω της ειδικής συναλλαγής 4300 της Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.) στον αντίστοιχο κωδικό ανάλογα με τον τύπο της οφειλής. (βλέπε διαδικασία 4300). Επίσης, οι οφειλές μπορούν να εξοφλούνται και μέσω e-banking