ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ

Θέλετε να μάθετε ποιας περιόδου αιτήσεις για ατομικό μέρισμα, μεταβίβαση μερίσματος και θάνατο στην Υπηρεσία, διεκπεραιώνονται αυτόν τον καιρό;

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία των αιτήσεων απονομής ατομικού μερίσματος που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Μ.Τ.Π.Υ. έως και 31/01/2020. Οι λοιπές αιτήσεις των μετόχων του Ταμείου, χωρίς θεμελιωτικό χρόνο συμμετοχής για απονομή μερίσματος επεξεργάζονται από το τμήμα Κανονισμού μερισμάτων, κατά σειρά της ημερομηνίας πρωτοκόλλησής τους, προκειμένου να σταλεί προ εγκριτικός λογαριασμός με το ύψος του ποσού, προς αναγνώριση προϋπηρεσίας.
Όσον αφορά τις αιτήσεις μεταβίβασης μερίσματος σε μέλη ορφανικών οικογενειών, έχουν εκδοθεί αποφάσεις για όλες τις αιτήσεις που έχουν πρωτοκολληθεί μέχρι και 31/3/2020 και αυτήν την περίοδο επεξεργαζόμαστε αιτήσεις που πρωτοκολλήθηκαν στο Μ.Τ.Π.Υ. τον Απρίλιο και τον Μάϊο του 2020.
Επίσης, σας ενημερώνουμε ότι έχουν ολοκληρωθεί και πληρωθεί οι αιτήσεις υποθέσεων θανάτου στην Υπηρεσία που πρωτοκολλήθηκαν έως και 30/6/2018, ενώ έχουν επεξεργαστεί τα στοιχεία των αιτήσεων που έχουν λάβει αριθμό πρωτοκόλλου Μ.Τ.Π.Υ. έως 31/3/2019 και έχουν αποσταλεί αντίστοιχα έγγραφα προκειμένου να προσκομισθούν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

ΝΑ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ;

Θα στείλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων (με FAX, ή ταχυδρομικά, ή μέσω Κ.Ε.Π. ή στο e-mail: mtpy@mtpy.gr) Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία θα αναγράφετε οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου σας στο Μ.Τ.Π.Υ., ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ και θα δηλώνετε τη νέα διεύθυνση κατοικίας σας (οδό και αριθμό, περιοχή, Τ.Κ. και πόλη).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΑΝΑΓΓΕΙΛΕΤΕ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΥΧΟΥ;

Θα στείλετε στο αρμόδιο Τμήμα Εξυπηρέτησης Μετόχων και Μερισματούχων (με FAX, ή ταχυδρομικά) αντίγραφο ληξιαρχικής πράξης θανάτου, αναγράφοντας οπωσδήποτε τον αριθμό μητρώου του αποβιώσαντος μερισματούχου και σε περίπτωση που λάμβανε και χηρικό μέρισμα, τον αριθμό μητρώου του/της συζύγου. Μπορείτε να αναγγείλετε το θάνατο μερισματούχου και τηλεφωνικά αναφέροντας τα προσωπικά σας στοιχεία (ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, ΑΦΜ, ταχυδρομική διεύθυνση).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ ΣΑΣ ΣΤΟ Μ.Τ.Π.Υ.;

Υπόλοιπο οφειλής μπορεί να προκύψει από:

  1. Αναγνώριση προϋπηρεσίας, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 (Επιλογή θεμάτων Αναγνώρισης Προϋπηρεσίας), ή με e-mail: anagnorisi@mtpy.gr, ή με fax: 210-3251020)
  2. Επιπλέον εισπραχθέντα μερίσματα, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000 (Επιλογή θεμάτων Καταβολής Μερισμάτων), ή με e-mail: epayments@mtpy.gr, ή με fax: 210-3251210).
  3.  Ανεξόφλητο μέρος δανείου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τμήμα Χρηματικών Διευκολύνσεων του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500200, 2131500185, 2131500192 ή με e-mail: loan_monitor@mtpy.gr, ή με fax: 210-3251212).
  4. Αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά λόγω θανάτου του μερισματούχου, οπότε θα επικοινωνήσετε με το Τηλεφωνικό Κέντρο του Μ.Τ.Π.Υ. 2131500000(Επιλογή θεμάτων Καταβολής Μερισμάτων), ή με e-mail: epayments@mtpy.gr, ή με fax: 210-3251210).

ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΜΑΘΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΜΤΠΥ;

Σύμφωνα με την 1η/7-1-2013 απόφαση του Δ.Σ. του Μ.Τ.Π.Υ., αναστέλλεται και για το έτος 2013 η χορήγηση χρηματικών διευκολύνσεων του Ταμείου (δάνεια, προεξόφληση σύνταξης και προεξόφληση μερίσματος). Αντίστοιχες αποφάσεις πάρθηκαν και τα επόμενα έτη.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών;

Για την επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών σε μερισματούχους και εν ενεργεία μετόχους του Ταμείου, απαιτείται μόνον αίτηση επιστροφής, καθόσον τα στοιχεία που απαιτούνται για την επεξεργασία της σχετικής αίτησης, αντλούνται από τον ατομικό φάκελο και τη μερίδα αυτών.

Ποιά είναι τα δικαιολογητικά για την αναγνώριση χρόνου υπηρεσίας στο ΜΤΠΥ;

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας μετόχου του Ταμείου, απαιτούνται τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
– Αίτηση αναγνώρισης
– Αναλυτικό πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών
– Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του μήνα υποβολής της αίτησης
– Για την αναγνώριση χρόνου απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, πράξη αναγνώρισης του χρόνου αυτού ως συντάξιμου από το ΓΛΚ ή άλλο κύριο φορέα ασφάλισης, εφόσον απαιτείται εξαγορά σε αυτόν, ή βεβαίωση με το σύνολο των ημερομισθίων, εφόσον δεν απαιτείται εξαγορά από τον κύριο φορέα ασφάλισης
– Για την αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α΄ ή πράξη αναγνώρισής του από το ΓΛΚ.
Σημειώνεται ότι ο χρόνος προϋπηρεσίας που αναγνωρίζεται από το ΜΤΠΥ, θα προσμετρηθεί στη λοιπή συμμετοχή για την απόκτηση μερίσματος, εφόσον αυτός κριθεί συντάξιμος από το φορέα κύριας ασφάλισης κατά το χρόνο εξόδου του μετόχου από την υπηρεσία.

Ποιά είναι η διαδικασία πληρωμής οφειλής στο ΜΤΠΥ;

Κάθε οφειλή προς το ΜΤΠΥ εξοφλείται μέσω της ειδικής συναλλαγής 4300 της Εθνικής Τράπεζας (Ε.Τ.Ε.) στον αντίστοιχο κωδικό ανάλογα με τον τύπο της οφειλής. (βλέπε διαδικασία 4300). Επίσης, οι οφειλές μπορούν να εξοφλούνται και μέσω e-banking