ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ

Το Τμήμα Εξωτερικών Ελέγχων της Διεύθυνσης Μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΠΥ, κατά τα παρακάτω αναφερόμενα έτη, διενήργησε επιτόπιους ελέγχους στους παρακάτω φορείς και το οικονομικό αποτέλεσμα των οποίων ανέρχεται στο ποσό των 79.336.013,58 € (μπορείτε να δείτε τον αναλυτικό πίνακα εδώ)

Μπορείτε επίσης να δείτε την έκθεση πεπραγμένων του τμήματος για τα έτη 2016-2019 εδώ